Language: NOR | ENG
2021/2022

2M343 Corpora and language learning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kjennskap til relevante korpus, med fokus på innlærerkorpus
 • har inngående kunnskap om metoder og etiske retningslinjer i forbindelse med korpusoppbygging
 • har inngående kunnskap om bruk av korpus i forsknings- og undervisningssammenheng

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante digitale verktøy i forbindelse med korpusanalyse
 • kan analysere og vurdere resultater av korpusbaserte studier
 • kan legge til rette for korpusbaserte aktiviteter i klasserommet og som hjelpemiddel for selvstendig læring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle og reflektere kritisk over resultater av korpusbaserte analyser
 • kan kommunisere om bruk av korpus i et didaktisk perspektiv

Innhold

 •   Bakgrunn for og utvikling av digitale språkkorpus
 •   Innlærerkorpus av ulike typer (skriftlig, muntlig), med fokus på engelsk og norsk språk
 •   Kontrastiv språkanalyse med utgangspunkt i korpus
 •   Kvantitativ og kvalitativ korpusanalyse
 •   Digitale ressurser til bruk i arbeidet med korpus (for eksempel database- og konkordanseverktøy)
 •   Bruk av korpus i språklæring og -undervisning
 •   Etiske spørsmål knyttet til datainnsamling, korpusoppbygging og -analyse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår på engelsk. Emnet er samtidig relevant for undervisning og forskning i eller på norsk. Emnet er samlings- og nettbasert, med utstrakt bruk av digital læringsplattform. Studentene skriver oppgaver, deltar i nettseminar og liknende, og får veiledning på nettet. I samlingene vil organiseringen være basert på forelesninger, workshoper, seminarframlegg, samtale og diskusjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Deltakelse i nettseminar
 • Et mindre forskningsarbeid (miniprosjekt) som presenteres muntlig (på engelsk) på en av samlingene. Detaljerte retningslinjer og innleveringsfrister vil stå i semesterplanen

Eksamen

En individuell skriftlig semesteroppgave (på engelsk) på maksimalt 4000 ord (ikke medregnet referanser).

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.