Language: NOR | ENG
2021/2022

2M313-1 Musikkfagets teorigrunnlag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 

  • har inngående kunnskap om musikkfagets sammensatte teorigrunnalg gjennom arbeid med aktuelle og oppdaterte tekster fra musikkvitenskap, estetikk, etnomusikologi, populærmusikkstudier, kulturstudier, mediestudier, feministisk teori, kunnskaps- og læringsteori, fagdidaktikk og musikkpedagogikk

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og diskutere faglige problemstillinger knyttet til musikkfaget og dets teorigrunnlag på et vis som gir akademisk grunnlag for videre studier så vel som senere yrkesutøvelse 

Innhold

Sentrale perspektiver er:

  • å opparbeide teoretisk og analytisk innsikt i hvordan musikkfaget utfolder seg som undervisnings- og studiefag fra det allmenne grunnskolefaget via utdanningsprogrammet i videregående opplæring til høgere musikkstudier, samt den musikkopplæringen som finner sted i kulturskolen og i det frivillige musikklivet
  • slik sett å vise at musikk bygger på flere basisfag, som igjen tar utgangspunkt i ulike erfarings- og kunnskapsdimensjoner ved musikken; eksempelvis musikk som utøvende og skapende aktiviteter samt estetiske opplevelser, musikk som praktisk håndverk og hverdagskulturelle erfaringer, eller musikk som et systematisk vitensområde
  • å vise måter musikkfagets innhold og aktivitetsformer gjennom hele dets historie vært gjort til gjenstand for overveielse og revurdering ut fra forskjellige faglige og verdimessige posisjoner og tradisjoner
  • emnet gir en innføring i tenkning omkring hva musikkfagets teorigrunnlag har vært og hva det kan være

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert. Den nettbaserte delen er basert på digital læringsplattform. Studentene skriver oppgaver, deltar i nettseminar og får veiledning på nettet. På samlingene vil organiseringen være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Den samlingsbaserte delen av studiet vil være organisert i fire samlinger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
  • Nettseminarer
  • Ett skriftlig individuelt arbeid

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over gitt oppgave til avtalt tid og med omfang på ca. 3500 - 4000 ord.  Lengde: 3 dager.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.