Language: NOR | ENG
2021/2022

2M317 Musikalsk barne- og ungdomskultur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 

 • har inngående kunnskap om pedagogisk, kulturteoretisk og -sosiologisk forskning om barnekultur, ungdomskultur og musikk
 • har inngående kunnskap om hvordan identitetskonstruksjon i barne- og ungdomskultur kan henge sammen med estetiske og sosiokulturelle betydnings- og verdisett
 • kan analysere sammenhenger mellom barnekultur, ungdomskultur, barnehage-, skole- og "foreldrekultur", samt andre sosiale og kulturelle relasjoner disse inngår i, som for eksempel kjønn og seksualitet, rase og etnisitet, tid og rom
 • har inngående kunnskap om hvor musikalsk barne- og ungdomskultur befinner seg i forhold til utdannings- og kulturpolitikken
 • har inngående kunnskap om viktige relasjoner mellom barne- og ungdomskultur og medier og teknologi

Innhold

 • Barnekulturbegrepet og musikalsk barnekultur
 • Ungdomskultur og musikk
 • Kulturteoretiske, -sosiologiske, pedagogiske og utdanningspolitiske perspektiver på musikalsk barne- og ungdomskultur
 • Mening, makt og identitet i relasjon til musikk
 • Musikalsk barne- og ungdomskultur og kulturell diversitet
 • Musikalsk barne- og ungdomskultur i interseksjonelt perspektiv
 • Musikk, medier, barne- og ungdomskultur

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet strekker seg over fire samlinger med forelesninger, seminarframlegg, samtaler og diskusjoner. Den nettbaserte delen er basert på digital læringsplattform. Studentene skriver oppgaver, deltar i nettseminar og får veiledning på nettet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Nettseminarer
 • Ett individuelt skriftlig arbeid

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager med oppgitt oppgave, med omfang på 2000 ord (ikke medregnet referanser). Både språkkunnskapene og innhold må være tilfredsstillende for å bestå eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.