Language: NOR | ENG
2021/2022

2M328 Musikk og intermedialitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 

 • har inngående kunnskap om sentrale intermediale sjangre som inkluderer musikk
 • har inngående kunnskap om utvalgte forsknings- og teoritradisjoner som er sentrale innen intermediale studier
 • har avansert kunnskap om utvalgte intermediale verk som inkluderer musikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og fortolke intermediale verk og sjangre der musikk utgjør et av mediene
 • kan identifisere og fortolke intertekstuelle dimensjoner i intermediale uttrykk
 • kan utvikle kunnskaper og kyndighet som gir grunnlag for intermedialt arbeid med musikk, språk- og kunstfag i klasserommet

Generell kompetanse

Studenten

 • har og kan videreutvikle kunnskap om og innsikt i intermediale uttrykk og formidle denne i ulike kulturdidaktiske sammenhenger
 • kan kommunisere om intermediale og intertekstuelle virkemidler og perspektiver innenfor aktuelle kulturelle og estetiske arenaer

Innhold

Sentrale perspektiver er:

 • intermediale studier som forsknings- og undervisningsfelt
 • musikk i interaksjon med film, billedkunst og litteratur
 • populærmusikk som intermedialt og intertekstuelt felt

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert. Den nettbaserte delen er basert på digital læringsplattform. Studentene skriver oppgaver og deltar i nettseminarer. Samlingene vil være basert på forelesninger, seminarer med framlegg, samtale og diskusjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres. For å få godkjent dette arbeidet, må studentene ha deltatt aktivt på samlingene med innlegg i drøftinger og diskusjoner underveis
 • Innlevering av et individuelt skriftlig arbeid på 1500-2000 ord
 • Deltakelse i nettseminar

Eksamen

Skriftlig, individuell hjemmeeksamen over oppgitt emne med omfang på 2500 - 3000 ord (ikke medregnet referanser). Eksamen går over 4 virkedager.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.