Language: NOR | ENG
2021/2022

2LUOPP3 Masteroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap innenfor fagområdet i kultur- og språkfagenes didaktikk, og spesialisert kunnskap innenfor sin valgte faglige spesialisering (norsk eller engelsk)

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

  • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger samt formidle og diskutere innenfor fagområdet, blant både spesialister og allmennhet

Innhold

Masteoppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som viser forståelse, refleksjon og modning. Selve oppgaven skal dokumentere studentens evne til vitenskapelig metodikk, argumentasjon og presentasjon i en lengre sammenhengende tekst. Studenten skal knytte oppgaven til sin faglige spesialisering, og en didaktisk dimensjon skal innreflekteres i arbeidet.

Arbeids- og undervisningsformer

Innenfor rammene for masteroppgaven inngår et obligatorisk masteroppgaveseminar. Dette organiseres som forelesninger og seminarer og innleveringer på digital læringsplattform. Masteroppgaveseminaret skal resultere i en prosjektbeskrivelse.

Arbeidet med masteroppgaven skal utføres individuelt, med veiledning. Formen på veiledningen avtales mellom den enkelte veileder og student, men det anbefales at mest mulig av veiledningen foregår på bakgrunn av skriftlig materiale som studenten har sendt veileder på forhånd. Veiledende norm for omfanget på oppgaven er 80-100 sider. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Aktiv deltakelse på masteroppgaveseminar. Dette inkluderer minimum 80 % deltakelse på forelesninger og seminarer i forbindelse med masteroppgaveseminar.
  • Prosjektbeskrivelse som må leveres faglærere og veileder og godkjennes før man kan gå i gang med materialinnsamling og –bearbeiding.
  • Gjennomføring av avtalt veiledning.
  • Muntlig framlegg (vitenskapelig paper) på masterstudentkonferanse ved Høgskolen i Innlandet, Hamar (vårsemesteret), samt aktiv deltakelse på denne konferansen i form av konstruktiv tilbakemelding på minst to andre studenters framlegg. Framlegget skal ta utgangspunkt i et kapittel fra studentens masteroppgaveprosjekt. Arbeidsspråk under konferansen for kandidater med fordypning i engelsk skal være engelsk; disse kandidatene skal framlegge på engelsk. Arbeidsspråk under konferansen for kandidater med fordypning i norsk skal være norsk; disse kandidatene skal framlegge på norsk. Det kreves tilstedeværelsen under hele konferansen.

Eksamen

Individuell skriftlig masteroppgave som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Kandidater med fordypning i norsk skal skrive masteroppgaven på norsk.

Kandidater med fordypning i engelsk skal skrive masteroppgaven på engelsk.