Language: NOR | ENG
2021/2022

2ML315-2 Profesjonsfag: Fagdidaktikk engelsk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Profesjonskunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om fagdidaktikkens grunnlagsproblemer som et utgangspunkt for å kunne bidra aktivt i debatten om fagdidaktikken som disiplin
 • har inngående kunnskap om grunnleggende temaer og utfordringer i engelskfagets didaktikk
 • har inngående kunnskap om språklæringsteoriene som ligger til grunn for de mest anvendte fagdidaktiske tilnærminger til engelsk som fremmedspråk
 • har inngående kunnskap om engelskfaget i ulike skoleslag og for ulike elevgrupper
 • har inngående kunnskap om læreplanverket og andre relevante styringsdokumenter

Ferdigheter

Profesjonsutøvelse

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til sentral engelskdidaktisk forskning innenfor noen utvalgte områder samt vurdere forskningens resultater
 • kan bruke minst én av de metoder som benyttes i kultur- og språkfagdidaktisk forskning

Generell kompetanse

Profesjonsutvikling

Studenten

 • kan analysere relevante problemstillinger vedrørende bruk av engelskspråklige litterære tekster, med spesiell vekt på det flerkulturelle klasserommet

Innhold

Emnet i fagdidaktikk skal legge et solid grunnlag for den didaktiske tenkningen og perspektiveringen som gjennomsyrer hele studiet. 

 • Engelsk som lingua franca
 • Engelskfaget som et språkfag og et kulturfag
 • Styrings- og veiledningsdokumenter relevante for engelskfaget
 • De viktigste teoriene om læring av annet- og fremmedspråk
 • Historiske didaktiske tilnærminger til engelsk som fremmedspråk
 • Nåtidens konkurrerende didaktiske tilnærminger til engelsk som fremmedspråk
 • Skoleelevenes tilegnelse av leksikalske og grammatikalske ferdigheter
 • Anvendelse av litterære tekster i fremmedspråksklasserommet
 • Tekst- og diskurskompetanse
 • Interkulturell kompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Den nettbaserte delen er basert på læringsplattformen Canvas. Studentene skriver oppgaver, deltar i nettseminar og får veiledning på nettet. Samlingene vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Studiet innebærer også veiledet planlegging, gjennomføring og rapportering av et avgrenset empirisk arbeid som skal ha tematisk tilknytning til emnet og hvis gjennomføring og resultat diskuteres i lys av metodologiske og teoretiske utgangspunktene som framkommer i emnets skriftlige pensum.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Deltakelse på nettseminarer
 • Empirisk arbeid

Eksamen

Eksamen gjennomføres som muntlige diskusjoner mellom to og to studenter over emner som blir oppgitt av eksaminator. Alternativt muntlig samtale mellom en student og eksaminator over emner som blir oppgitt av eksaminator. Varighet 30 minutter. Teller 40 % av samlet karakter i emnet.

Skriftlig rapport fra det empiriske arbeidet med omfang 3500 - 4000 ord (ikke medregnet referanser) som teller 60 % av samlet karakter i emnet.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.