Language: NOR | ENG
2021/2022

2ML314-2 Profesjonsfag: Fagdidaktikk norsk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Profesjonskunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om fagdidaktikkens grunnlagsproblemer som et utgangspunkt for å kunne bidra aktivt i debatten om fagdidaktikken som disiplin
 • har inngående kunnskap om norskfagets historie og om aktuelle norskfaglige utfordringer
 • har avansert kunnskap om sentral norskdidaktisk forskning samt spesialisert innsikt i noen utvalgte fagområder.

Ferdigheter

Profesjonsutøvelse

Studenten

 • kan analysere og diskutere mål og sentrale innholdsområder i de ulike læreplanene i norsk
 • kan analysere faghistorisk og fagdidaktisk kunnskap og anvende denne i drøftinger av grunnleggende trekk ved skolens opplæring i norsk
 • kan analysere og forholde seg kritisk til resultatene av norskdidaktisk forskning
 • kan bruke minst én av de metoder som benyttes i kultur- og språkdidaktisk forskning.

Generell kompetanse

Profesjonsutvikling

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på en måte som vitner om oppnådd personlig og akademisk dannelse i form av en ydmyk og empatisk såvel som selvstendig og kritisk holdning til og forvaltning av kunnskaper og ferdigheter innenfor det norskdidaktiske fagfeltet
 • kan kommunisere om norskfaglige emner med elever, studenter, fagmiljøet og allmennheten samt gi opplæring og veiledning innenfor fagområdet
 • kan bruke ervervede kunnskaper og ferdigheter på nye måter og dermed bidra til nytenkning og innovasjon.

Innhold

Emnet i fagdidaktikk skal legge et solid grunnlag for den didaktiske tenkningen og perspektiveringen som gjennomsyrer hele studiet.

 • Fokus på norsk som språkfag, litteraturfag, kulturfag og dannelsesfag
 • Skolens arbeid med basisferdighetene lesing og skriving og muntlig
 • Litteraturdidaktikk
 • Norskfaget i et faghistorisk perspektiv
 • Norskfaget i forhold til språklig og kulturelt mangfold
 • Digital kultur i norskfaglig sammenheng
 • Problemstillinger knyttet til aktuelle utfordringer i norskfaget.

Arbeids- og undervisningsformer

Den nettbaserte delen er basert på læringsplattformen Canvas. Studentene skriver oppgaver, deltar på nettseminarer og får veiledning på nettet. Samlingene vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Studiet innebærer også veiledet planlegging, gjennomføring og rapportering av et avgrenset empirisk arbeid som skal ha tematisk tilknytning til emnet og hvis gjennomføring og resultat diskuteres i lys av de metodologiske og teoretiske utgangspunktene som framkommer i emnets skriftlige pensum.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Deltakelse på nettseminarer
 • Empirisk arbeid

Eksamen

Eksamen gjennomføres som muntlige diskusjoner mellom to og to studenter over emner som blir oppgitt av eksaminator. Alternativt muntlig samtale mellom en student og eksaminator over emner som blir oppgitt av eksaminator. Varighet 30 minutter. Teller 40% av samlet karakter i emnet.

Skriftlig rapport fra det empiriske arbeidet med omfang 3500 - 4000 ord (ikke medregnet referanse) som teller 60% av samlet karakter i emnet.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.