Language: NOR | ENG
2021/2022

2SFLD51 Profesjonsfag: Fagdidaktikk i samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap: Profesjonskunnskap

Studenten

 • har innsikt i sammenhengen mellom ulike verdisyn, ideologier, teorier og forståelse av samfunnet
 • er kjent med hvordan ferdigheter i argumentasjon og kommunikasjon bidrar til økt læringsutbytte i samfunnsfagene
 • har kunnskap om betydning av elevers sosiokulturelle bakgrunn og faglig variasjon
 • kan redegjøre for hvordan en kan veilede og drive tilpasset undervisning i samfunnsfag
 • kan forklare forskjellen mellom vurdering for læring (formativ vurdering) og vurdering av læring (summativ vurdering)

Ferdigheter: Profesjonsutøvelse

Studenten

 • kan planlegge, organisere og gjennomføre undervisning i samfunnsfag og formidle fagdidaktiske begrunnelser for de valg som er truffet
 • behersker og har et bevisst forhold til ulike læringsstrategier, kilder og metode og hvordan disse kan brukes i arbeidet med kompetansemål og læring i samfunnsfaget
 • kan jobbe med grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag
 • kan planlegge hvordan utforskende metoder kan benyttes i samfunnsfaget
 • kan planlegge og gjennomføre læringsaktiviteter som skaper forståelse for og bygger bro mellom lokale forhold og forhold i storsamfunnet
 • kan bruke nærmiljøet og ulike institusjoner til ekskursjoner og læring i samfunnsfag
 • har operativ kunnskap om hvordan digitale hjelpemidler kan brukes for å nå læringsmål i samfunnsfagene
 • kan reflektere over hvordan elevene kan vurderes ved bruk av vurderingskriterier
 • kan utarbeide og benytte ulike vurderingsformer som tydelig synliggjør sammenhengen mellom arbeid med kompetansemål og elevenes faglige utvikling i samfunnsfaget

Generell kompetanse: Profesjonsutvikling

Studenten

 • kan koble faget til skolens generelle mål og se hvordan faget bidrar til sentrale verdier og mål som toleranse, likestilling, menneskerettigheter og demokrati
 • kan orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk til samfunnsspørsmål og utvikle egen faglig praksis
 • kjenner til og kan bidra med etiske utfordringer fra fagene
 • kan reflektere over innholdet i kompetansebegrepet
 • kan tolke, bryte ned og anvende læreplanenes kompetansemål i undervisningen

Innhold

 • Samfunnsfagenes begrunnelser som skolefag
 • Vurdering for og av læring i samfunnsfag
 • Gjennomgående læreplan i samfunnsfag (LK06 + Fagfornyelsen 2020)
 • Planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter
 • Teorier om læring i samfunnsfag
 • Læringsstrategier og -metoder i samfunnsfagene
 • Samfunnsfagenes dannelsesbidrag i å utvikle aktive borgere
 • Utforskende og kreative arbeidsmåter
 • Ekskursjoner og samarbeid med institusjoner utenfor skolen
 • Vurdering for og av læring i samfunnsfag 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelle oppgaver, gruppearbeid, bruk av digitale læringsverktøy.

Bruk av IKT i læring er integrert i undervisningen.

Digital læringsplattform vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Et individuelt digitalt arbeid
 • Et gruppebasert seminarinnlegg
 • To individuelle mikroarbeidskrav
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter.