Language: NOR | ENG
2021/2022

2PRALU2-5 Praksisopplæring 5. studieår

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om konkrete forsknings- og utviklingsarbeid ved praksisskolen
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan undervise basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, alene og sammen med andre
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer
 • kan legge fram forskningsresultater og formulere problemstillinger til dialog og diskusjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra aktivt til endringsprosesser og ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • kan initiere et skolerelevant forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med utdanningsinstitusjonen og praksisskolen

Innhold

 • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Utvikling av endringskompetanse og endringskompetanse i skolen
 • Analyse av læreprosesser i lys av forskningsbasert kunnskap og pedagogisk teori
 • Utdanningspolitiske spørsmål
 • Samle data og forberede profesjonsseminar
 • Aktiv deltagelse i profesjonsseminar

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringen femte studieår gjennomføres som gruppepraksis i videregående skole i fire uker (20 dager) i høstsemesteret.

Studentene organiseres i praksispartier på inntil fire studenter. Hvert praksisparti skal i tillegg til praksislærer, ha en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagstudiet og i praksisperiodene. Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksis i tråd med føringene i Retningslinjer for praksisstudiet.

Eksamen

Praksis har individuell vurdering og vurderes til Bestått/Ikke bestått.