Language: NOR | ENG
2021/2022

2PRALU21-2 Praksisopplæring 1. studieår

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lærerens oppgaver, rolle, rettigheter og plikter i skolen
 • har kunnskap om klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
 • har kunnskap om skolen som organisasjon, skolens arbeid med å skape et inkluderende læringsmiljø og skolens samarbeid med de foresatte
 • har kunnskap om læreprosesser, vurdering og veiledning

Ferdigheter

Studenten

 • kjenner både overordnede læreplaner og lokale årsplaner i fag 1 og kan vurdere sammenhengen mellom læreplanens mål og undervisningen
 • kjenner ulike arbeidsmåter og læremidler i fag 1
 • kan observere og vurdere elevers læringsarbeid
 • kan sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i eget undervisningsfag med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere fag, undervisning, læring, overordnede og lokale læreplaner på ungdomstrinnet i lys av lærerprofesjonens perspektiver
 • kan utvise en yrkesetisk holdning i møte med elever, foresatte og kolleger
 • kan håndtere ulike typer tilbakemelding fra praksislærer og praksisveileder

Innhold

 • Observasjon av praksislærers undervisning
 • Undervisningsoppgaver i samarbeid med praksislærer og medstudenter
 • Overordnede læreplaner og lokale årsplaner i faget, sammenhengen mellom læreplanenes mål og undervisning på ungdomstrinnet
 • Lærer- og elevrollen, lærerens undervisning, elevens læring, læreprosesser, arbeidsmåter og læremidler
 • Skole-hjem-samarbeid
 • Ulike læremidler som skolen bruker, også digitale læremidler
 • Rektors forventninger til lærerne, avtaleverket for lærerne, lærernes arbeidstid, arbeidsoppgaver og taushetsplikt
 • Praksisskolen som organisasjon, skolens historikk og planer for framtiden
 • Overordnede mål og strategier for ungdomstrinnet i grunnskolen
 • Samle data og forberede profesjonsseminar
 • Aktiv deltagelse i profesjonsseminar

Fokuspunkter for trepartsamtalen i praksisperioden og profesjonsseminar etter praksis

 • Læreren som klasseleder
 • Lærerrollen og elevrollen
 • Forholdet mellom læreplaner, årsplaner og undervisning
 • Arbeidsmåter og læremidler

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringen første studieår gjennomføres som gruppepraksis i fire uker (20 dager) på ungdomstrinnet i vårsemesteret.

Studentene organiseres i praksispartier på inntil fire studenter. Hvert praksisparti skal i tillegg til praksislærer, ha en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagstudiet og i praksisperiodene. Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksis i tråd med føringene i Retningslinjer for praksisstudiet.

Eksamen

Praksis har individuell vurdering og vurderes til Bestått/Ikke bestått.