Language: NOR | ENG
2021/2022

2PRALU2-22 Praksisopplæring 2. studieår

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • kjenner egne undervisningsfags planverk, egenart og tradisjon i praksisskolen
 • har kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold
 • har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurdering som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø for alle elever
 • har kunnskap om skolens arbeid med konflikthåndtering, mobbing, barn og unge i krise, samt skolens planer for krisehåndtering
 • har kjennskap til hvordan ferdigheter i argumentasjon og kommunikasjon kan bidra til økt læringsutbytte  
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk og det helhetlige opplæringsløpet med hovedvekt på overgang mellom ungdomsskole og videregående skole

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere sammenhengen mellom fagstoff, kompetansemål og elevenes kollektive og individuelle utvikling
 • kan utvikle mål for opplæringen i fag, vurdere elevers måloppnåelse og delta i drøftinger om ulike vurderingsformer
 • kan drøfte tilpasset opplæring for elever med ulik bakgrunn og ulike interesser
 • kan vurdere læremidler og arbeidsformer i forhold til ulike emner i fagene
 • kan legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i fagene
 • kan samhandle med medstudenter, praksislærer, andre kolleger, skoleledelsen og andre aktører i skolen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hva faglig og profesjonell kompetanse innebærer
 • kan drøfte og vurdere egen og andres undervisning med utgangspunkt i fagstoff, læreplaner og profesjonsetiske perspektiver.
 • har god kommunikasjon med medstudenter, praksislærer, andre kolleger og skoleledelsen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å møte utfordringer knyttet til elevers læring og utvikling i faget
 • kan koble fagene til skolens generelle mål og sentrale verdier som humanisme, dannelse og demokrati

Innhold

 • Utforming og tilpasning av lærestoff for ulike trinn i forhold til læreplanen
 • Tolking og tilpasning av lærestoff og læreplanens kompetansemål til undervisningen
 • Elevvurdering
 • Drøfting og vurdering av lærebøker i praksisskolen
 • Skolens håndtering av mobbing og konflikter, skolens krishåndteringsplaner
 • Drøfting av fagenes bidrag til elevenes dannelse som reflekterte og aktive samfunnsborgere
 • Overordnede mål og strategier for videregående skole, lovverk og mål
 • Overgang ungdomsskole - videregående skoler
 • Innsamling av data til praksisrapporten knyttet til emnet fagdidaktikk i Fag II
 • Samle data og forberede profesjonsseminar
 • Aktiv deltagelse i profesjonsseminar

Fokuspunkter for trepartsamtalen i praksisperioden og profesjonsseminar etter praksis:

 • Forholdet mellom studiefaget og skolefaget
 • Forholdet mellom kompetansemål og undervisningen
 • Ulike måter å organisere undervisningen på
 • Fagenes danningspotensial

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringen andre studieår gjennomføres som gruppepraksis i fire uker (20 dager) i videregående skole i høstsemesteret.

Studentene organiseres i praksispartier på inntil fire studenter. Hvert praksisparti skal i tillegg til praksislærer, ha en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagstudiet og i praksisperiodene. Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksis i tråd med føringene i Retningslinjer for praksisstudiet.

Eksamen

Praksis har individuell vurdering og vurderes til Bestått/Ikke bestått.