Language: NOR | ENG
2021/2022

2PRALU2-42 Praksisopplæring 4. studieår

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om læring, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer som fremmer et inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har erfaringsbasert kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid
 • har kunnskap om elevers forutsetninger, utvikling og spesielle behov som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster og kjenner tiltak som styrker skolens læringsmiljø
 • har kunnskap om digital danning og hvordan digitale verktøy kan brukes i undervisningen

Ferdigheter

Studenten

 • kan alene og sammen med andre planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere opplæring med særlig vekt på masterfaget
 • kan gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse
 • kan være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever
 • kan identifisere elever med særskilte behov, kjenne praksisskolens arbeid med tilrettelegging og kjenne til skolens tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til elevens beste

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
 • kan identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer og regler og kjenner til hvordan en kan forebygge mobbing og iverksette tiltak for forebygging
 • har inngående forståelse for fagenes danningspotensial og betydning for å skape aktive medborgere

Innhold

 • Læringsledelse, kommunikasjon
 • Inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • Forebygge mobbing
 • Elever med spesielle behov, tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • Videreutvikling av fagdidaktisk kompetanse i masterfaget
 • Digital danning og profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Utdanningspolitiske spørsmål
 • Samle data og forberede profesjonsseminar
 • Aktiv deltagelse i profesjonsseminar

Fokuspunkter for trepartsamtalen i praksisperioden og profesjonsseminar etter praksis:

 • Inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • Skolens verdier og lærerens yrkesetikk
 • FoU-arbeidet på praksisskolen

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringen fjerde studieår gjennomføres som gruppepraksis i fire uker (20 dager) i videregående skole i vårsemesteret.

Studentene organiseres i praksispartier på inntil fire studenter. Hvert praksisparti skal i tillegg til praksislærer, ha en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagstudiet og i praksisperiodene. Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksis i tråd med føringene i Retningslinjer for praksisstudiet.

Eksamen

Praksis har individuell vurdering og vurderes til Bestått/Ikke bestått.