Language: NOR | ENG
2021/2022

2PRALU2-32 Praksisopplæring 3. studieår

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • har kunnskap om læreplananalyse og utarbeiding av lokale opplæringsplaner, årsplaner og periodeplaner
 • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • kan presentere og formidle faglige problemstillinger knyttet til eget undervisningsfag

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte
 • kan bruke varierte, elevaktive, meningsfylte og sentrale metoder og læringsformer i fagene, inkludert digitale verktøy
 • kan benytte ulike vurderingsformer i fagene, kan vurdere elevenes måloppnåelse og gi læringsfremmende tilbakemeldinger 
 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • kan drøfte egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan analysere pedagogiske, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger i dialog med medstudenter og praksislærer
 • kan bidra til og reflektere over profesjonelt lærerfelleskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform

Innhold

 • Skolens som organisasjon og dens mandat
 • Profesjonsetikk og yrkesetisk problemstillinger
 • Profesjonelle læringsfellesskap, teamarbeid
 • Undervisningsmetoder, læremidler og vurderingsformer
 • Analyse av læreplaner
 • Skissere et skolerelevant FoU-prosjekt i tilknytning til prosjektoppgaven i emnet fagdidaktikk i Fag I
 • Samle data og forberede profesjonsseminar
 • Aktiv deltagelse i profesjonsseminar

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringen tredje studieår gjennomføres som gruppepraksis i fire uker (20 dager) i videregående skole i vårsemesteret.

Studentene organiseres i praksispartier på inntil fire studenter. Hvert praksisparti skal i tillegg til praksislærer, ha en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagstudiet og i praksisperiodene. Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksis i tråd med føringene i Retningslinjer for praksisstudiet.

Eksamen

Praksis har individuell vurdering og vurderes til Bestått/Ikke bestått.