Language: NOR | ENG
2021/2022

2SFL51-2 Individ og samfunn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om grunnleggende sosiologiske begreper og teori
 • har kunnskap om kjønnsperspektiver
 • har kunnskap om familiens skiftende roller i samfunnet
 • har kunnskap om kriminalitet og straffereaksjoner
 • har kunnskap om strategisk kommunikasjon, forbruk og bærekraft

Ferdigheter

Studenten 

 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål
 • kan reflektere kritisk over egne verdier og holdninger
 • kan kritisk vurdere kriminalitet og straff
 • kan diskutere forbruk i et etisk perspektiv

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan se sammenhengen mellom individ, gruppe og samfunn
 • kan kritisk vurdere ulike medier og kilder
 • har god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Innhold

 • Sosiale strukturer og sosiale prosesser
 • Kjønn og familie
 • Kriminalitet
 • Forbruk
 • Kildekritikk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, oppgaver og veiledning. Digital læringsplattform vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • To gruppeoppgaver - en skriftlig og en muntlig
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 5 timer.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.