Language: NOR | ENG
2021/2022

2SFL51-4 Internasjonale relasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hovedtrekk i global økonomi
 • har kunnskap om sentrale internasjonale aktører og internasjonal politikk
 • har kunnskap om årsaker til og konsekvenser av global ulikhet
 • har kunnskap om EU som regional og global aktør, og om Norges forhold til EU
 • har kunnskap om Norge som internasjonal aktør
 • har kunnskap om globale miljø- og klimapolitiske utfordringer

Ferdigheter

Studenten

 • kan problematisere internasjonale maktforhold
 • kan reflektere over årsaker til og mulige konsekvenser av global ulikhet
 • kan diskutere sammenhenger mellom vekst, miljø og bærekraftig utvikling
 • kan bruke digitale verktøy til å undersøke, illustrere og systematisere informasjon
 • kan presentere og drøfte ulike typer av internasjonale konflikter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over årsaker til global ulikhet
 • kan anvende teoretisk kunnskap for å forstå og drøfte internasjonal politikk

Innhold

 • Globalisering og internasjonalisering
 • Fattigdom og utviklingsteori
 • Bærekraft og utvikling
 • Internasjonale organisasjoner og Norge som internasjonal aktør
 • EU og Norges relasjoner til EU
 • Konflikt og konflikthåndtering

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, oppgaver og veiledning. Digital læringsplattform vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En individuell digital presentasjon
 • Et gruppebasert seminarinnlegg
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

5-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.