Language: NOR | ENG
2021/2022

2SFL51-1 Politikk og demokrati

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier om politikk og demokrati
 • har innsikt i formelle og uformelle politiske prosesser i samfunnet
 • er fortrolig med oppbygging og virkemåte av det formelle politiske systemet i Norge
 • har kunnskaper om den norske velferdsstatens verdigrunnlag, utforming og utfordringer
 • har grunnleggende kunnskap om ytringsfrihet og medienes rolle i demokratiet

Ferdigheter

Studenten

 • kan sette sin faglige kompetanse i arbeid i forhold til tidsaktuelle samfunnsspørsmål
 • kan reflektere kritisk og identifisere etiske utfordringer i samfunnet 
 • kan diskutere maktbegrepet i et kritisk og konstruktivt perspektiv
 • kan operasjonalisere sentrale begreper og teorier i en flerkulturell kontekst

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan utvikle faglige og tidsaktuelle problemstillinger som identifiserer og formidler sammenheng og politiske prosesser, vedtak og deres konsekvenser i samfunnet
 • Kan bruke erobret forståelse av demokratiske og politiske prosesser til å påpeke og konkretisere sammenhenger mellom utfordringer i eget liv og strukturelle forhold i samfunnet

Innhold

 • Demokratiets begrunnelse, spilleregler og betingelser
 • Offentlighet og ytringsfrihet
 • Menneskerettigheter, urfolk og nasjonale minoriteter
 • Det norske politiske system og styringsorganer
 • Velferdsstatens grunnlag og utfordringer
 • Kildekritikk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, arbeidsoppgaver og veiledning. Digital læringsplattform vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig gruppeoppgave
 • En muntlig gruppeoppgave
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

5-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.