Language: NOR | ENG
2021/2022

2SFL51-3 Arbeids- og næringsliv

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende forhold som legger premisser for næringslivets struktur og utvikling
 • har kunnskap om næringslivsbegrepet og hvordan næringsliv og arbeidsliv representerer økonomiske byggesteiner i samfunnet 
 • har kunnskap om sentrale aktører for utvikling av næringslivet og de roller de har på ulike arenaer
 • kan dokumentere evne til å identifisere sammenhenger mellom internasjonale rammeavtaler og norsk økonomisk politikk
 • kan dokumentere grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode

 Ferdigheter

 Studenten 

 • kan sette sin faglige kompetanse i arbeid i forhold til aktuelle utfordringer for norsk næringsliv
 • kan reflektere kritisk over og identifisere etiske utfordringer for næringslivet
 • kan forklare sammenheng mellom yrkes- og utdanningsvalg og strukturelle endringer i næringslivet
 • forstår og kan forklare verdien av flerkulturell kompetanse og et flerkulturelt sammensatt yrkesliv
 • har forståelse for innholdet i begrepene arbeidsmiljø, levestandard og livskvalitet
 • kan utforme og gjennomføre mindre samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere sammenhenger mellom nasjonale og internasjonale endringsprosesser i arbeids- og næringsliv
 • kan identifisere og forklare sammenhenger mellom utdanningsvalg og næringslivets etterspørsel etter kompetanse

Innhold

 • Næringslivets sammensetning og geografiske fordeling
 • Økonomiske teorier
 • Arbeidslivets organisasjoner, arbeidsoppgaver og rammeverk for samhandling
 • Personlig økonomi, lønn, velstand og livskvalitet
 • Entreprenørskap og bedriftsetablering
 • Samfunnsvitenskapelig metode

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, arbeidsoppgaver og veiledning. Digital læringsplattform vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Problemstilling for gruppeprosjekt må være godkjent av faglærer
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

Gruppeprosjekt i form av en samfunnsvitenskapelig undersøkelse etterfulgt av muntlig gruppeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.