Language: NOR | ENG
2021/2022

2PEDL51-22 Profesjonsfag: Pedagogikk 2 – Diversitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skolens og lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet
 • har kunnskap om læringsarbeid og selvregulert læring
 • har inngående kunnskap om teoretiske perspektiver på kulturelle endringsprosesser, sosialisering, identitet og etniske relasjoner
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om sammenhengen mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer knyttet til læring
 • har kunnskap om ungdoms rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om elever med spesielle behov og spesialundervisning
 • har kunnskap om forbyggede arbeid mot mobbing, og håndtering av mobbing
 • har kunnskap om samenes og nasjonale minoriteters stilling og rettigheter
 • har bred kunnskap om digital danning og bruk av digitale media
 • har bred kunnskap om grunnleggende profesjonsetikk i undervingen og skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan identifisere elever med særskilte behov, mobbing/sosiale utfordringer, og etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til elevens beste
 • kan analysere, avdekke og imøtegå diskriminerende og diskriminerende praksiser i opplæringssystemet
 • kan lede elevers læring i teknologitette klasserom
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over diversitet i utviklingen av et demokratisk samfunn, lokalt og globalt
 • kan analysere pedagogiske, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • vet hvordan en kan forebygge mobbing og kan iverksette tiltak i samarbeid med skolens støttefunksjoner
 • kan bidra til profesjonelt lærerfelleskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling, og samarbeid med aktører utenfor skolen.

Innhold

 • Skolens historie og plass i samfunnet
 • Sosialiseringsteori
 • Ungdomskultur
 • Læring på tvers av ulike arenaer
 • Diversitet
 • Elever med spesielle behov
 • Spesialundervisning
 • Ungdoms rettigheter
 • Urbefolkning og nasjonale minoriteter
 • Digitale media
 • Digital danning
 • Mobbing
 • Opplæringsloven § 9A
 • Profesjonsetikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • drøftinger i gruppe
 • seminar med muntlig framlegg
 • individuelt arbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • En guppeoppgave. 2-3 studenter utvikler et undervisningsopplegg som er forankret i lov og forskrift. Studenten velger ett case. Muntlig presentasjon.
 • En individuell skriftlig oppgave på om lag 3000 ord, med utgangspunkt i gruppeoppgaven. Undervisningopplegget presenteres med profesjonsfaglige begrunnelser for valg, og studenten skal drøfte styrker og svakheter ved opplegget.

Eksamen

Individuell 5-timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.