Language: NOR | ENG
2021/2022

2PEDL51-12 Profesjonsfag: Pedagogikk 1 – Skolen, læreren og eleven

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har kunnskap om styringsdokumenter herunder læreplan som arbeids- og styringsredskap
 • har kunnskap om skolen som organisasjon
 • har kunnskap om teoretiske perspektiver på læring (læringsteori)
 • har kunnskap om elevers danning og klasseledelse
 • har kunnskap om relasjonsbygging
 • har kunnskap om samarbeid med foreldre
 • har kunnskap om tilpasset opplæring, læringsstrategier, kjennetegn på måloppnåelse (vurderingskriterier) og vurdering
 • har kunnskap om systematisk observasjon av elevenes læringsarbeid
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og hvordan sette i gang tiltak etter gjeldene lovverk

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om læringsprosesser i planlegging av undervisning
 • kan på et selvstendig og pedagogisk grunnlag begrunne differensiering og tilpasset opplæring
 • kan skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan planlegge undervisning med kompetansemål, læringsaktivitet og vurdering for og av læring
 • kan lede elever i læringsarbeidet
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bygge relasjoner til elever og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
 • kan utvikle egen kompetanse og bidra til både kolleger (medstudenter) og skolens faglige og organisatoriske utvikling

Innhold

 • Skolens samfunnsmandat
 • Barn og unges rett og plikt til utdanning
 • Opplæringens verdigrunnlag
 • Styringsdokumenter
 • Skolen som organisasjon
 • Læringsteorier
 • Læringsstrategier
 • Vurdering for og av læring
 • Didaktikk
 • Danning
 • Klasseledelse
 • Relasjonsbygging og anerkjennelse
 • Kontaktlærerrollen
 • Hjem – skole samarbeid
 • Barn og unges rettigheter
 • Barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • drøftinger i gruppe
 • seminar med muntlig framlegg
 • individuelt arbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • En individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i ett eller flere av læringsutbyttene
 • Et muntlig framlegg individuelt eller i gruppe, med utgangspunkt i gitte læringsutbytteformuleringer

Eksamen

Individuell muntlig eksamen der studenter forbereder et kort framlegg (5 min.) med bakgrunn i læringsutbytteformuleringer som ikke er identisk med tidligere utførte arbeidskrav (individuell oppgave og muntlig framlegg).

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.