Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNL301 Litteratur, interart og intermedialitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om ulike samvirkeformer mellom litteratur og andre kunstarter
 • har kunnskap om intermediale relasjoner
 • har kunnskap om relevante teoretiske tilnærmingsmåter til studier av kunstarter i samspill
 • har spesialisert innsikt i intermediale/interartielle relasjoner i ett eller flere forfatterskap, en særlig kunstart/et medium eller innad i/på tvers av epoker

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og fortolke ulike aspekter ved forholdet mellom kunstarter
 • kan analysere og fortolke ulike aspekter ved intermedialitet, multimodalitet, remediering, m.v.
 • kan analysere et utvalg teksttyper og skriftmodi innenfor ulike media, så som bildebøker, sanglyriske uttrykk, ekfrasen, tegneserier, illustrasjonskunst, m.v.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan se relevans av litteratur, interart og intermedialitet i yrkesfaglig sammenheng og formidle kunnskap om emnet til elever i undervisning på 8.-13. trinn og til fagkolleger
 • kan bruke kunnskaper og ferdigheter om litteratur, interart og intermedialitet på måter som bidrar til nytenkning og innovasjon

Innhold

 • belysning av relasjonen mellom litteratur og ulike kunstarter, med særlig fokus på intermedialitetsteori
 • belysning og utforskning av et utvalg sentrale verker innenfor norsk litterær kanon med tanke på relasjonen mellom kunstarter
 • belysning av hvordan ulike teoridannelser innenfor intermedialitet kan brukes som innganger til ulike litterære verk
 • fokus på enkeltlesninger innenfor den norske litterære kanon
 • drøfting av verkresepsjon i lys av moderne intermedialitetsteori

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som en kombinasjon av forelesninger på samlinger, skriftlige arbeider og nettaktiviteter mellom samlingene. HINN bruker den digitale læringsplattformen Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig framlegg på studentledet seminar
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager over oppgitt emne, på norsk. Omfang: maksimalt 4000 ord (ikke medregnet referanser).

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A–F, der E er laveste ståkarakter.