Language: NOR | ENG
2021/2022

2ML342 Nyere norsk litteratur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om hovedlinjene i de siste tiårenes litteraturhistorie samt spesialisert innsikt i et toneangivende forfatterskap, en sentral tematikk, en diktart eller en sjanger i samtidslitteraturen
 • har inngående kunnskap om allmenn sjangerteori, forholdet mellom diktartene og sjangerglidninger i nyere norsk litteratur
 • har inngående kunnskap om litteraturhistografi og litteraturformidling
 • har inngående kunnskap om ulike teoretiske og metodiske tilnærmingsmåter

Innhold

 • belysning av de senere tiårenes litteraturhistoriske utvikling
 • belysning og utforskning av et utvalg sentrale verker innenfor nyere norsk litteratur
 • belysning om hvordan ulike teoridannelser kan brukes som innganger til ulike litterære verk
 • fokus på enkeltlesninger av sentrale verk i norsk samtidslitteratur
 • drøfting av verkresepsjonen i lys av ulike tilnærmingsmåter til litteraturen og ulike formidlingspraksiser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er samlings- og nettbasert. Den nettbaserte delen er basert på læringsplattformen Canvas. Studentene skriver oppgaver, deltar i nettseminar og får veiledning. Samlingene vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • deltakelse i nettseminar
 • muntlig fremlegg

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 virkedager over oppgitt emne, på norsk og på maksimalt 4000 ord (ikke medregnet referanser).

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.