Language: NOR | ENG
2021/2022

2NOL51-31 Språk og samfunn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om norsk og nordisk språkhistorie og språkpolitikk, norske dialekter, varieteter og tospråklighet, de nordiske nabospråkene og praktisk språkbruk

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kommentere språklige fenomen i historiske tekster (norrønt og mellomnorsk)
 • kan analysere og kommentere talemålsprøver
 • kan analysere og kommentere tekster på nabospråk, først og fremst dansk og svensk
 • kan reflektere over språklig mangfold, språkutvikling og språkpolitikk
 • har videreutviklet sin uttrykksevne både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • har generell kompetanse i å kunne vurdere tekster og språkbruk ut fra et historisk, sosiologisk/sosiolingvistisk og politisk perspektiv
 • kan drøfte og formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig på begge målformer 
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i

Innhold

 • Den eldre språkhistorien ser på utviklingen av moderne norsk ut fra et fellesnordisk utgangspunkt og konsolideringen av et gammalnorsk/gammalislandsk skriftspråk.
 • Den nyere språkhistorien trekker linjene videre via mellomnorsk til moderne norsk med fokus på utviklingen av bokmål og nynorsk og målformenes plass i samfunnet i dag.
 • Målføre og sosiolingvistikk ser på talemålet i geografisk og sosiologisk perspektiv, som også inkluderer tospråklighet.
 • Kunnskap om nabospråkene skal gi en større forståelse av det skandinaviske språkfellesskapet.
 • Praktisk språkbruk har et fokus på skriftspråk, gjerne med et kontrastivt perspektiv på bokmål og nynorsk.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • seminarer
 • individuelt arbeid
 • gruppearbeid, studentframlegg
 • arbeid på digital æringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplan). Minst ett av arbeidskravene skal skrives på bokmål, henholdsvis nynorsk

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen på nynorsk.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tilfredsstillende ferdigheter i rettskriving og faglig formuleringsevne er en del av vurderingsgrunnlaget i tillegg til det faglige innholdet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ordliste