Language: NOR | ENG
2021/2022

2NOL51-41 Litteratur og historie

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan anlegge et historisk perspektiv på et bredt utvalg av litterære tekster
 • har kunnskap om litteraturhistorisk periodisering og problemstillinger knyttet til litteraturfagets tradisjoner og egenart

Ferdigheter

Studenten

 • har videreutviklet sin uttrykksevne både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan anvende litteraturteoretiske begreper og litteraturhistoriske perspektiver i praktisk tekstanalyse
 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte og formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i 

Innhold

 • Et studium av et variert utvalg litterære tekster fra middelalderen til i dag.
 • Betraktning av tekstene i lys av den tiden de ble til og i en mer overordnet litteraturhistorisk sammenheng.
 • Refleksjon over ulike historiske oppfatninger av og tilnærminger til litteratur.
 • Videreføring av arbeidet med sjanger og praktisk analyse fra emnet Litteratur og sjanger. 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • seminarer
 • individuelt arbeid
 • gruppearbeid
 • studentframlegg
 • arbeid på digital læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplan). Minst ett av arbeidskravene skal skrives på bokmål, henholdsvis nynorsk
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen på bokmål.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tilfredsstillende ferdigheter i rettskriving og faglig formuleringsevne er en del av vurderingsgrunnlaget i tillegg til det faglige innholdet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ordliste