Language: NOR | ENG
2021/2022

2NOL51-2 Litteratur og sjanger

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike sjangrer og teksttyper
 • har god forståelse for litterære tekster av ulike forfattere og fra ulike epoker
 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innenfor det litterære feltet

Ferdigheter

Studenten

 • har god uttrykksevne både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan anvende litteraturteoretisk kunnskap i praktisk tekstanalyse
 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i

Innhold

 • Litteraturteori
 • Sjangerteori
 • Analyse og tolkning
 • Studium av et utvalg litterære tekster i ulike sjangrer som sakprosa, romaner, noveller, drama, lyrikk og korttekster
 • Praktisk arbeid med tekstanalyse basert på det teoretisk-metodiske stoffet
 • Studere de enkelte tekstene både i og for seg, i forbindelse med andre tekster og i en større kulturell sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid på den nettbaserte læringsplattformen Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplanen). Minst ett av arbeidskravene skal skrives på bokmål, henholdsvis nynorsk

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen på nynorsk.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tilfredsstillende ferdigheter i rettskriving og faglig formuleringsevne er en del av vurderingsgrunnlaget i tillegg til det faglige innholdet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ordliste