Language: NOR | ENG
2021/2022

2NOL51-6 Norsk fordypning: Språk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialiserte kunnskaper i utvalgte deler av språkvitenskapen
 • har bred kjennskap til språkvitenskapelig faglitteratur 

Ferdigheter

Studenten

 • har gode ferdigheter i å kunne arbeide analytisk og vitenskapelig med språk
 • kan oppvise høy kompetanse innenfor nærmere definerte områder av språkvitenskapen 
 • kan arbeide med språk i et diakront såvel som et synkront perspektiv
 • kan finne og anvende relevant sekundærlitteratur og/eller teori som kan belyse utvalgte deler av språkemnet
 • har god evne til skriftlig og muntlig framstilling og behersker korrekt bruk av kilder
 • behersker både bokmål og nynorsk

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å arbeide kritisk, selvstendig og vitenskapelig med språklige tema
 • kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i faget
 • kan presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike sammenhenger

Innhold

Det vil vanligvis bli gitt undervisning i ett eller to fagområder/tema. Undervisningen vil typisk bygge på ett av hovedområdene fra grunnivået:

 • fonologi
 • morfologi
 • syntaks
 • semantikk
 • pragmatikk
 • språkhistorie
 • dialektologi
 • sosiolingvistikk
 • nabospråk
 • norsk som andrespråk
 • språkdidaktikk
 • digital kommunikasjon
 • eventuelt en kombinasjon av flere emner

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og individuell veiledning både i klasserom, på e-post og på den nettbaserte læringsplattformen Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst ett muntlig framlegg
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

6-timers individuell skriftlig skoleeksamen på bokmål.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Tilfredsstillende ferdigheter i rettskriving og faglig formuleringsevne er en del av vurderingsgrunnlaget i tillegg til det faglige innholdet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ordliste