Language: NOR | ENG
2021/2022

2NOL51-5 Norsk fordypning: Litteratur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap på utvalgte områder av litteraturstudiet
 • har bred kjennskap til og kan gå i dialog med relevant faglitteratur 

Ferdigheter 

Studenten

 • viser høy kompetanse innenfor utvalgte områder av litteraturvitenskapen
 • kan finne og anvende relevant sekundærlitteratur og/eller teori som kan belyse utvalgte deler av emnet
 • viser god skriftlig og muntlig framstillingsevne og behersker korrekt bruk av kilder
 • behersker både bokmål og nynorsk

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å arbeide kritisk, selvstendig, ansvarlig og vitenskapelig med litteraturfaget
 • kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i litteraturfaget
 • kan presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike sammenhenger

Innhold

Tema/fagområder det blir gitt undervisning i, kan variere fra år til år. Aktuelle emner kan være:

 • sjangerstudium
 • forfatterskapsstudium
 • temastudium
 • barne- og ungdomslitteratur
 • regional litteratur
 • litteraturdidaktikk
 • litteratur og medier

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og individuell veiledning både i klasserom, på e-post og på den nettbaserte læringsplattformen Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst ett muntlig framlegg
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

6-timers individuell skriftlig skoleeksamen på nynorsk.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tilfredsstillende ferdigheter i rettskriving og faglig formuleringsevne er en del av vurderingsgrunnlaget i tillegg til det faglige innholdet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ordliste