Language: NOR | ENG
2021/2022

2NOLBA Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger i språk og litteratur
 • har bred kunnskap om emnet for bacheloroppgaven 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende vitenskapsteoretisk kunnskap i språk og litteratur i utformingen av bacheloroppgaven
 • kan på selvstendig grunnlag finne fram til og vurdere aktuell faglitteratur
 • har forskningsetisk bevissthet og behersker korrekt bruk av kilder

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å arbeide kritisk, selvstendig, ansvarlig og vitenskapelig med norskfaget
 • kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i norskfaget
 • kan presentere og formidle norskfaglige problemstillinger i ulike sammenhenger

Innhold

 • Individuelt arbeid med en selvvalgt bacheloroppgave i tilknytning til språkemnet og/eller litteraturemnet. Studenten skal formulere og besvare en problemstilling fortrinnsvis knyttet til det språkemnet og/eller litteraturemnet det gis undervisning i samme høst

Arbeids- og undervisningsformer

 • Emnet består i hovedsak av studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven under veiledning. Hver student vil få sin egen veileder. Studenten skal levere inn utkast og få kommentarer av veileder til avtalte tider.
 • Innenfor rammene for bacheloroppgaven inngår et bacheloroppgaveseminar.
 • Omfanget på bacheloroppgaven skal være mellom 6500-7000 ord. Litteraturliste kommer i tillegg.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Temaet for bacheloroppgaven skal være godkjent av veileder
 • Studenten skal ha levert inn utkast til bacheloroppgaven
 • Studenten skal møte til veiledning til avtalte tider

Eksamen

Individuell skriftlig bacheloroppgave med omfang 6500-7000 ord (ikke medregnet litteraturliste) på valgfri målform.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.