Language: NOR | ENG
2021/2022

2ML327 Andrespråksdidaktikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har inngående kunnskap om relevante teorier om flerspråklighet og om språkutvikling og språklæring i flerspråklige kontekster
  • har inngående kunnskap om undervisning og læring når undervisningsspråket er et andrespråk

Ferdigheter

Studenten

  • kan beskrive og analysere norsk språk i språktypologisk perspektiv
  • kan beskrive, analysere og gi faglig begrunnete vurderinger av produktive og reseptive muntlige og skriftlige ferdigheter og av språklig bevissthet hos innlærere av norsk som andrespråk

Generell kompetanse

Studenten

  • kan kommunisere om mål, innhold, metoder og organisering når det gjelder undervisning av elever med norsk som andrespråk innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Innhold

Andrespråksdidaktikk er primært innrettet mot undervisning av elever i norsk skole som ikke har norsk som førstespråk, enten ved at de har vokst opp i Norge i et hjem der et annet språk enn norsk er det eneste eller det primære kommunikasjonsspråket, eller ved at de har kommet til Norge i løpet av skolealderen. Emnet er samtidig relevant for undervisning i eller på engelsk. Andrespråksdidaktiske perspektiver på barnehage og voksenopplæring vil også bli tatt opp. Utgangspunktet er allmenne teorier om to- og flerspråklighet og teorier om læring og undervisning både i situasjoner der det er tale om opplæring i et andrespråk, og i situasjoner der et andrespråk er opplæringsspråk for andre fag. Hovedfokus vil likevel ligge på norsk som andrespråk. Emnet sammenligner norsk med andre språk ut fra språktypologiske teorier, og presenterer modeller for beskrivelse, analyse og evaluering av muntlig og skriftlig produksjon og resepsjon, så vel som språklig bevissthet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som en kombinasjon av forelesninger på samlinger, skriftlige arbeider og nettaktiviteter mellom samlingene, bl.a. nettseminarer og videoforelesninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
  • Deltakelse i nettseminar
  • Ett individuelt skriftlig arbeid

Eksamen

Hjemmeeksamen over to dager med oppgave som besvares individuelt og skriftlig.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.