Language: NOR | ENG
2021/2022

2MEL301 Which English?

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om relevante problemstillinger rundt valget av engelskvariant
 • har inngående kunnskap om sosiokulturelle spørsmål relatert til engelsk i Norge og som verdensspråk
 • har inngående kunnskap om pragmatikk og bruk av kommunikasjonsstrategier i engelsk
 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på hva det betyr å være en kompetent bruker av det engelske språket

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere, beskrive og forklare lingvistiske trekk i autentisk språkdata fra forskjellige engelskvarianter
 • kan redegjøre for faktorer som påvirker valg av engelskvariant
 • kan presentere og diskutere sosiokulturelle perspektiver på det engelske språkets status og historie i Norge og rundt om i verden
 • kan reflektere over teori relatert til pragmatikk og kommunikasjonsstrategier i et interkulturelt perspektiv
 • kan presentere og diskutere ulike perspektiver på hva det innebærer å være en kompetent bruker av det engelske språket

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter over tid, enten alene eller i gruppe, og i henhold til etiske retningslinjer og prinsipper
 • kan kommunisere skriftlig og muntlig om relevante akademiske teorier og problemstillinger knyttet til varianter av engelsk, engelsk språkbruk og språkvalg
 • kan kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan utveksle meninger og erfaringer med andre som har bakgrunn i feltet, og dermed bidra til utvikling av god praksis

Innhold

 • Faktorer som påvirker valg av engelskvariant
 • Fosiokulturelle perspektiver på det engelske språkets status og historie i Norge og resten av verden
 • Interkulturell pragmatikk og kommunikasjonsstrategier
 • Hva betyr det å være en kompetent bruker av det engelske språket?
 • Analyse av autentisk språkbruk

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som en kombinasjon av forelesninger på samlinger, skriftlige arbeider og nettaktiviteter mellom samlingene. HINN bruker den digitale læringsplattformen Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 1-2 muntlige og/eller skriftlige individuelle arbeidskrav med innleveringsfrister som vil gå fram av undervisningsplanen. Arbeidskravene må være godkjent senest 2 uker før eksamen
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Både innhold og språkferdigheter (engelsk) må møte minimumskravene for at studenten skal få ståkarakter.