Language: NOR | ENG
2021/2022

2ML353 Assessment in English language learning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om vurderingsteori, ulike vurderingspraksiser og utfordringer knyttet til vurdering for læring i engelsk som fag i norsk skole, med spesiell fokus på ungdomsskole og videregående skole
 • har grundig kjennskap til eksamensformer og nasjonale prøver i engelsk
 • har grundig kjennskap til relevante styringsdokumenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan sette ut i praksis den nasjonale læreplanen for engelskfaget, og følge gjeldende retningslinjer og lovpålegg om riktig vurderingspraksis
 • kan reflektere over, anvende og tilpasse vurderingsmetoder som fremmer kompetanse i muntlig kommunikasjon i engelsk
 • kan reflektere over, anvende og tilpasse vurderingsmetoder som fremmer kompetanse i skriftlig kommunikasjon i engelsk
 • kan bidra til at elevene kan reflektere over egen læring, og gi konstruktive tilbakemeldinger til sine medelever
 • kan vurdere, tilpasse og designe oppgaver som fremmer læring i engelskfaget
 • kan tilpasse sin vurderingspraksis til den enkelte elev, i en mangfoldig og flerspråklig klasserom

Generell kompetanse

Studenten

 • har en profesjonell, kritisk og informert holdning til vurderingsarbeid i engelskfaget
 • kan bidra med faglig tyngde i diskusjoner om vurdering i skolen, med spesielt fokus på engelskfaget i ungdoms- og videregående skole
 • kan videreutvikle egen kompetanse i vurdering, og bidra til utvikling av skolens vurderingskultur.
 • utviser kritisk refleksjon om kildebruk når det gjelder elevers arbeid så vel som sitt eget arbeid.

Innhold

 • vurderingsteorier
 • vurderingspraksiser, inkludert oppgavedesign

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning gis hovedsakelig i form av

 • forelesninger
 • diskusjoner på campus seminarene, der det forutsettes at studentene møter til undervisningen godt forberedt
 • bruk av læringsplattformen Canvas
 • nettseminar
 • studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • deltakelse i ett nettseminar
 • en skriftlig oppgave
 • en muntlig oppgave

Eksamen

Eksamensformen er en skriftlig individuell hjemmeeksamen over 3 dager med et omgang på 2500 – 3000 ord, som skrives på engelsk.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Kandidaten må gjøre seg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan kandidaten bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.