Language: NOR | ENG
2021/2022

2ML302 Vitenskapsteori og metodologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva vitenskap og kunnskap kan være
 • har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og sentrale begreper i disse
 • har inngående kunnskap om kvalitative tilnærminger til det å gjøre forskning innen sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver
 • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper for kvantitativ metode
 • har inngående kunnskap om aktuelle forskningsetiske problemstillinger

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med relevante vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger
 • kan analysere vitenskapelige tekster med tanke på vitenskapsteoretiske perspektiver og metodologi
 • kan reflektere på en selvstendig måte rundt gjeldende forskningsetiske normer
 • kan analysere og forholde seg kritisk til metodologi i publiserte forskningsarbeider, og anvende disse ferdighetene i strukturering og formulering av egne faglige resonnementer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere om vitenskapsteoretiske perspektiver og om metodologiske spørsmål
 • kan formidle egen og andres forskning på en faglig forsvarlig måte
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og problemstillinger knyttet til forskningens rolle og funksjon i samfunnet

Innhold

 • sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver, særlig innenfor humaniora
 • epistemologiske spørsmål vedrørende emner som kunnskap, sannhet og kausalitet
 • vitenskapsteoretiske perspektivers ontologiske posisjonering
 • vitenskapelige tilnærminger til produksjon av kunnskap, kvalitative og kvantitative

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger på samlinger og på nettet
 • Litteraturstudier, individuelt og i gruppe
 • Nettbaserte studieformer som diskusjoner og seminar
 • Bruk av digital læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Aktiv deltagelse i nettseminar
 • Opptil to skriftlige individuelle oppgaver som dokumenterer utforskning av vitenskapsteoretiske perspektiver og/eller sentrale begreper i vitenskapsteoretisk sammenheng

Eksamen

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager med oppgitt oppgave, med omfang på 2500-3000 ord (ikke medregnet referanser). Både språkkunnskapene og innhold må være tilfredsstillende for å bestå eksamen.
 • Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.