Language: NOR | ENG
2021/2022

2SALGL1-2 Spill, animasjon og læring 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om bruk av verktøy for utvikling av digitale medier
 • har kunnskap om bruk av digitale medier i kunstproduksjon og forståelse av hvordan barn og unge benytter bilder, film, tekst, lyd, animasjon og spill i ulike digitale medier
 • har kunnskap om hvordan digital kunstproduksjon og spill kan benyttes til å lage rammeverk for læring av tradisjonelle skolefag

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke digitale medier og medieproduksjon i skolen
 • kan gjennomføre grunnleggende digital prosjektstyring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle og modifisere digitale verktøy til bruk i skolen
 • kan bruke sosiale medier til arbeide i skolen
 • kan anvende digitale verktøy i skapende arbeide

Innhold

Emnet vil ha fokus på den praktiske delen av medieutviklingen. Studentene vil lære grunnleggende teknikker for utvikling av film, lydopptak og redigering, foto, bildebehandling, grafisk design, animasjon og spill med fokus på hvordan dette kan brukes i undervisningen. Underveis vil progresjonen dokumenteres via online verktøy.

◦   Film: Historieoppbygning, storyboarding, filming, klipping, redigering

◦   Lydopptak og redigering

◦   Animasjon i teori og praksis

◦   Foto og bildebehandling

◦   Grafisk design

◦   Spillutvikling

◦   Dokumentasjon og prosjektstyring via nett

◦   Webdesign og integrering av sosiale medier

◦   Cloud-verktøy

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Oppgaver i henhold til semesterplanen.
 • 80 % obligatorisk fremmøte til undervisning i henhold til semesterplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

 • Mappeinnlevering i henhold til semesterplanen med justerede muntlig eksamen.

  Endelig karakter i emnet teller 50 % av samlet karakter i faget, og vurderes med gradert karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.