Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6201-1 Profesjonsfag: Tilpasset opplæring, mangfold og inkludering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 •  har bred kunnskap om utvalgte læringsteorier, spesialpedagogikk og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om motivasjon, gruppepsykologi og sosialisering
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner og om deres rettigheter i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om musikalsk utvikling, om betydningen av estetisk erfaring for barns utvikling og om musikalsk barne- og ungdomskultur, herunder lek, kreativitet, meningsskaping, kjønn og flerkulturalitet
 • har kunnskap om musikkens betydning i et livsløpsperspektiv og hvordan musikklæreren kan støtte individers og gruppers musikalske identitet
 • har kunnskap om hvordan praktiske og estetiske tilnærmingsmåter kan bidra til å håndtere og forebygge konflikter og mobbing
 • har bred kunnskap om hvordan musikk og mening kan formidles og undervises i for ulike alderstrinn, i lys av gjeldende lære- og rammeplaner
 • har kunnskap om individuell og skolebasert vurdering med vekt på utfordringene for vurderingsarbeidet i de praktiske og estetiske fagene
 • har kunnskap om observasjon i klasserommet
 • har kunnskap om veiledning som metode

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over og drøfte tilpasset opplæring generelt og tilpasset opplæring i musikk spesielt
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset undervisning i musikk som eget fag og ved bruk av musikk som støttefag
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning i tverrfaglig perspektiv
 • kan undervise i og formidle musikk som meningsbærende og kommuniserende praksis (for eksempel i kulturelt og hermeneutisk perspektiv), for ulike alderstrinn, i lys av gjeldende planverk
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning ved bruk av hensiktsmessige læremidler, både analoge og digitale verktøy
 • kan reflektere over og drøfte individuell og skolebasert vurdering med vekt på utfordringene for vurderingsarbeidet i de praktiske og estetiske fagene
 • kan legge til rette for elevers vurdering av egen læring
 • kan analysere enkeltelevers og elevgruppers læringsprosesser i lys av emnets teoretiske perspektiver og anvende denne kunnskapen til å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø for alle
 • kan, sammen med kolleger og skolens samarbeidspartnere kunne gi omsorg og hjelp til barn i krise og kritisk vurdere og gjennomføre tiltak i forbindelse med atferdsproblem som for eksempel mobbing og rusmisbruk
 • kan observere undervisning i elve- og lærerperspektiv, med tanke på å vurdere og videreutvikle egen undervisning
 • kan veilede elever slik at de utfordres i forhold til egen læring og refleksjon
 • kan identifisere og diskutere yrkesetiske dilemmaer som oppstår i møtet mellom egen undervisning, elevers og foresattes behov og samfunnets krav

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i tilpasset opplæring generelt og med hensyn til musikkopplæring spesielt, herunder kunnskap om hvilket ansvar som ligger til lærerrollen når det gjelder tiltak vedrørende atferdsproblemer som mobbing og rus, samt noe kunnskap om spesialpedagogikk 
 • har innsikt i elevers forutsetninger for læring av, om og gjennom musikk, i form av læringsteorier, musikalsk utvikling og musikk i barne- og ungdomskulturene, og kan anvende denne kunnskapen i didaktisk planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • har innsikt i og kan anvende kunnskap om musikk og mening i didaktisk planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • kan begrunne, reflektere over og drøfte valg av undervisningsmetoder på bakgrunn av de teoretiske perspektivene som løftes fram i emnet og i lys av gjeldende læreplanverk

Innhold

 • Pedagogisk teori (psykologi, sosiologi og kulturteori, med spesiell vekt på tilpasset opplæring)
 • Didaktikk og metodikk (arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og elevers læring, spesielt knyttet til tilpasset opplæring, musikk og mening i hermeneutisk og sosiokulturelt perspektiv, samt analoge og digitale undervisningsverktøy)

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisning i plenum
 • Undervisning i gruppe
 • Seminar/workshop
 • Gruppearbeid/gruppeoppgaver
 • Individuelt arbeid/individuelle oppgaver
 • Bruk av Canvas

Praksis

Praksis går som en rød tråd gjennom faglærerutdanningen i musikk. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. Emnet har en rolle som teoretisk kunnskaps- og refleksjonsbakgrunn for oppgavene som gjennomføres i praksis, og samtidig en førende rolle i praksis knyttet til gjennomføringen av praksisoppgavene. Emnebeskrivelsene for emnet og emnebeskrivelsene for praksis supplerer hverandre. Vi viser til gjeldende Plan for praksisopplæringen for detaljert informasjon om fokusområder og innhold i praksisperioden. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse ved all undervisning i emnet i henhold til semesterplanen. Inntil 20 % fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.
 • Individuell mappe som inneholder 4 undervisningsopplegg. Antall, omfang og frister for de respektive oppgavene fastsettes i semesterplanen 
 • Godkjent problemstilling på semesteroppgaven
 • Kortsvarstest

Eksamen

 • Skriftlig individuell semesteroppgave med selvvalgt tema innenfor emnets tematikk og knyttet til praksis. Omfang ca 2500 ord. Teller 50% av samlet karakter i emnet.
 • Individuell muntlig/praktisk eksamen. Teller 50% av samlet karakter i emnet.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Alle deleksamener må være bestått for å få endelige karakter i emnet.