Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6201-3 Musikkformidling 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om musikkformidling som musikalsk-faglig område
 • har bred kunnskap om eget hovedinstrument og bred innsikt i utvalgte andre instrumenters virkemåte, idiomer, oppbygning og historisk utvikling
 • har kunnskap om musikkproduksjon
 • har innsikt i et bredt og allsidig repertoar som gjenspeiler mangfoldet i barn og unges musikalske uttrykk og preferanser
 • har kunnskap om hvilken rolle uformelle læringsarenaer kan spille for musikalsk opplevelse, utfoldelse og læring
 • har kunnskap om relevante teknologiske og digitale verktøy til bruk i innstudering, framføring og formidling av musikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over musikkformidling som musikk-faglig område
 • kan formidle musikk på et nivå over det grunnleggende
 • kan i samarbeid med medstudenter og under veiledning av faglærer planlegge, gjennomføre og evaluere musikktproduksjon
 • kan på egenhånd planlegge, gjennomføre og evaluere musikkformidlingsprosjekter av moderat omfang
 • kan ta utgangspunkt i barn og unges egne musikalske uttrykk og preferanser og tilrettelegge for formidling og musikalske opplevelser i et mangfoldig og inkluderende fellesskap
 • kan jobbe med improvisasjon med utgangspunkt i ulike musikalske elementer på hovedinstrument og andre instrumenter, deriblant sang, digitale instrumenter og kroppens instrumenter
 • kan bruke relevant opptaksutstyr og programvare til å skape, innstudere og formidle musikk
 • kan arbeide med tekniske og kunstneriske problemstillinger knyttet til å innstudere, framføre og formidle musikk i kor og andre typer ensembler, live og innspilt
 • kan koordinere egne musikalske intensjoner i samspill med andre
 • behersker et analytisk begrepsapparat for musikkskaping og -utøving
 • har grunnleggende strategier for å nyttiggjøre seg notebilder og andre former for musikalske nedtegnelser i skaping, innstudering og framføring av musikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å kombinere teoretiske kunnskaper, praksiserfaring og didaktisk refleksjon
 • kan bruke aktuelle forsknings- og erfaringsbaserte perspektiver på formidling, kreative prosesser og tilpasset opplæring som grunnlag for å utvikle egne ferdigheter og holdninger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere formidlingsprosjekter tilpasset ulike målgrupper
 • kan bruke teknologisk utstyr og programvare på en utforskende og lekende måte i formidling og undervisning
 • fremstår som en engasjerende, selvstendig og allsidig utøver på hovedinstrumentet og andre instrumenter, alene og sammen med andre

Innhold

 • Hovedinstrument
 • Kor (bi-instrument 1)
 • Formidlings-forum
 • Prosjektverksted (improvisasjon, opptaksteknikker, arbeid med digitale verktøy og formidling)
 • Konsertvirksomhet (planlegging og deltakelse)

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene innbefatter

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Dialogbasert undervisning
 • Gruppearbeid
 • Individuelle oppgaver
 • Studentframføringer
 • Kameratvurdering
 • Egenøving
 • Samspill
 • Prosjektarbeid
 • Bruk av Canvas

Praksis

Praksis går som en rød tråd gjennom faglærerutdanningen i musikk. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. Gjennom emnet vil studentene være innom prosjektverksted med improvisasjon, arbeid med digitale verktøy og formidling, og dette vil være relevant for utprøving i praksis. Emnebeskrivelsene for emnet og emnebeskrivelsene for praksis supplerer hverandre. Vi viser til gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet for detaljert informasjon om fokusområder og innhold i praksisperioden. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Formidlingsforum/produksjon: minst 80% deltakelse
 • Formidlingsforum/produksjon: 3 oppgaver/fremføringer knyttet til arbeid med improvisasjon, digitale verktøy og/eller utøvende formidling. Fastsettes nærmere i semesterplanen. Faglærer gir tilbakemelding på hver enkelt oppgave/framføring.
 • Hovedinstrument: minst 80% deltakelse
 • Kor: minst 80% deltakelse
 • Prosjektuke høst: minst 80% deltakelse
 • Vinterkonsert: minst 80% deltakelse

Eksamen

Individuell innlevering av innspilling på ca. 3-4 minutter med refleksjonsdokument på 1200-1500 ord.

Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.