Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6201-5 “Produksjon for scene”: Prosjektarbeid i barne- og ungdomsskolen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barn og unges barns/unges egne måter å skape drama/musikkteater på
 • har kunnskap om å skape, analysere og vurdere musikkteaterkunst for barn/ungdom i skolen
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkdramatisk samspill med barn/ungdom i skolen
 • har kunnskap om improvisasjon, tekstskaping og dramatisering
 • har kunnskap om rolleoppbygging og rollefremstilling
 • har kunnskap om musikaldans/bevegelse
 • har kunnskap om musikalsk innstudering, stemmebruk og enseblesang
 • har kunnskap om scenografi/koreografi, lys og lyddesign
 • har kunnskap om prosjektarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere eget og andres prosjektarbeid med musikk i grunnskolen i tråd med gjeldende lovverk, planverk og andre relevante politiske dokumenter
 • har kunstneriske og didaktiske ferdigheter i scenisk fremføring
 • kan anvende dramatisk formgivning, dramaturgiske modeller og regi på hensiktsmessige måter i kunstneriske prosesser og i undervisning
 • kan anvende ulike sceniske uttrykksformer
 • kan improvisere, skape tekst og dramatisere
 • kan bruke kropp, stemme og musikkinstrumenter som uttrykksmiddel
 • kan anvende musikaldans og bevegelse i kunstneriske og didaktiske sammenhenger
 • kan bruke lys og lyd på relevante måter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan skape, analysere og vurdere musikkteaterkunst for barn/ungdom i skolen
 • har innsikt i de estetiske fagenes erkjennelsesformer
 • kan gjennomføre prosjektarbeid i barne- og/eller grunnskolen med kunstnerisk, fagdidaktisk og musikkteaterpedagogisk perspektiv tuftet på musikk, dans og drama, og gjerne i samarbeid med andre skolefag
 • kan benytte dramapedagogiske metoder i musikkteaterarbeid med barn og unge
 • kan reflektere over den voksnes rolle i musikkteaterarbeid med barn og unge

Innhold

 • Musikk
 • Dans/bevegelse
 • Drama
 • Musikkteater
 • Spillkompetanse - egenutvikling
 • Spillerommet - formelementer og virkemidler
 • Planlegging og ledelse 
 • Teori og refleksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Følgende arbeidsformer vil bli benyttet:

 • Forelesninger
 • Verkstedsarbeid
 • Prosjektarbeid
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Scenisk fremføring for publikum

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse ved all undervisning i henhold til semesterplanen. Inntil 20 % fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.
 • Inntil to gruppebaserte arbeidskrav. Fastsettes i semesterplanen.

Eksamen

 • Praktisk eksamen som teller 50% av den totale karakteren i emnet. Praktisk eksamen er et utøvende prosjekt i gruppe, hvor studentene som får en forberedelsesperiode på 3 uker til å lage en scenisk framføring som skal vises for sensor, faglærere og medstudenter. Etter framføringen inngår det en muntlig samtale i gruppe med sensor og faglærere.
 • Individuell hjemmeeksamen over 3 dager som teller 50% av karakteren i emnet.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet.