Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6201-7 Vokal-/instrumentaldidaktikk og ensembleledelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har faglige, pedagogiske og fagdidaktiske kunnskaper i vokal-/instrumentalundervisning og ensembleledelse i grunnskole, kulturskole og frivillig kulturliv
 • har kjennskap til relevant repertoar for ulike typer samspillgrupper, epoker og sjangrer, særlig rettet mot musisering med barn og unge
 • har kunnskap om betydningen av bevegelse og kroppsspråk i instruksjon og ledelse av ensembler som profesjonsfag
 • har kunnskap om generelle pedagogiske og metodiske problemstillinger ved vokal-/instrumentalundervisning
 • har kunnskap om samspillet mellom det faglige og det pedagogisk/psykologiske innen musikalsk ledelse som profesjonsfag
 • har grunnleggende innsikt i ulike sjangrer og beherske ulike tilnærmingsmåter knyttet til bruken av hovedinstrument
 • har kjennskap til tekniske og kunstneriske problemstillinger knyttet til å innstudere, framføre og formidle musikk
 • har kjennskap til grunnleggende kunnskaper om instrumenters virkemåte, oppbygning og historisk utvikling
 • har kjennskap til arbeidsfysiologiske grunnprinsipper

Ferdigheter

Studenten

 • kan musisere sammen med andre og bygge opp god fagdidaktisk prøveteknikk i ulike typer ensembler og i individuell undervisning
 • behersker grunnleggende ferdigheter i taktering og dirigering, og kan lese, analysere og dirigere etter partitur
 • kan legge musikk til rette for utøvelse i ulike typer ensembler
 • kan reflektere over forholdet mellom ledelse og dirigering innen musikalsk ledelse som profesjonsfag
 • behersker ulike sjangrer og tilnærmingsmåter knyttet til bruken av hovedinstrument
 • behersker ulike metoder knyttet til vokal-/instrumentalundervisning fra begynnernivå til viderekommende nivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide bevisst med å utvikle gode fagdidaktiske læringssituasjoner for den enkelte elev, i ensemblet eller elevgruppen ved å stimulere de sosiale relasjonene aktørene imellom og bidra til å frigjøre den enkeltes musikalske evner i samspill med andre
 • kan være forbilde for gode musikalske, instrumentelle og samspillsmessige holdninger
 • kan musisere på høyt nivå sammen med andre og bygge opp god prøveteknikk i ulike typer profesjonsfagsrettede ensembler og i individuell undervisning

Innhold

 • Musikkpedagogiske, fagdidaktiske og metodiske emner først og fremst knyttet til musikkpedagogisk virksomhet i kulturskole og frivillig musikkliv
 • Fagdidaktisk arbeid med hovedinstrumentet innen undervisning i musikk som profesjonsfag
 • Dirigering og innstuderingsmetodikk

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene innbefatter:

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid med framlegg på seminar
 • Individuelle oppgaver
 • Prosjekter
 • Praktiske erfaringer med musikalsk ledelse
 • Bruk av Canvas

Praksis

Vi viser til gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet for detaljert informasjon om fokusområder og innhold i praksisperiodene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Hovedinstrument: minst 80% deltakelse
 • Kor: minst 80% deltakelse
 • Prosjektuke vår: minst 80% deltakelse
 • Deltakelse på minst en intern eller ekstern konsert. Fastsettes nærmere i semesterplanen.
 • Studenten skal med sitt hovedinstrument undervise en medstudent tre ganger. Det skal leveres et refleksjonsnotat på maks. 800/min. 600 ord (Canvas) som beskriver prosessen fra et metodisk og pedagogisk perspektiv. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.
 • 80% deltakelse i øvrig undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • En muntlig presentasjon på 15 minutter knyttet til problemstilling i vokal-/instrumentaldidaktikk eller ensembleledelse.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.