Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6201-2 Musikk og mening

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 •  har bred kunnskap om musikalsk hermeneutikk
 •  har bred kunnskap om interaksjon mellom musikk og andre uttrykksmedier i et utvalg musikkverk og -sjangere
 •  har bred kunnskap om et utvalg musikkverk og meningsdannelser knyttet til disse

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og fortolke musikkverk med særlig henblikk på meningsdannelse
 • kan forholde seg analytisk og fortolkende til musikkverk som på ulike måter integrerer andre kunstarter
 • kan formidle kunnskap og innsikt i meningsdannelse knyttet til musikk og intermediale verker der musikk står sentralt

Generell kompetanse

Studenten

 • har bred kunnskap om hvordan opplevelse av musikalsk mening kan oppstå

Innhold

Sentrale perspektiver er:

 • studie av et utvalg musikkverk med henblikk på meningsdannelse gjennom musikk
 • analyse og fortolkning som redskaper til musikalsk erfaring
 • grunnleggende innføring i musikalsk hermeneutikk
 • ulike aspekter ved musikk som meningsdannende og fortolkende fenomen
 • ulike former for samspill mellom musikk og andre kunstarter og hvordan dette påvirker meningsdannelse

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Canvas vil bli brukt som læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse ved all undervisning i henhold til semesterplanen. Inntil 20 % fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt problemstilling. Varighet: 3 døgn. Omfang på ca. 2000 - 2500 ord.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.