Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6201-4 Hørelære og improvisasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap innenfor elementær musikkteori og hørelære
 • har grunnleggende kunnskap om improvisasjon, herunder musikalsk improvisasjon i barne- og ungdomskulturene i hverdagslivsperspektiv
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan musikkteori og hørelære kan anvendes i improvisasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan synge og bruke stemmen på varierte måter, spesielt knyttet til improvisasjon, og uttrykke seg musikalsk og meningsfullt på eget hovedinstrument og andre instrumenter (akustiske og/eller digitale).
 • kan lytte aktivt og reflekterende til et representativt utvalg av musikk fra ulike sjangre, historiske perioder og ulike kulturer, også barne- og ungdomskulturer
 • kan demonstrere kunnskap om musikk gjennom bruk av musikkanalyse, i form av verbale så vel som andre kunstrelaterte uttrykksformer, for eksempel dans/bevegelse og drama

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap og erfaring i hørelære og improvisasjon som danner et musikkfaglig grunnlag for å kunne initiere faglig samarbeid og til å kunne undervise i musikk både som eget fag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid
 • har musikkfaglig kunnskap og innsikt i hørelære og improvisasjon som danner grunnlag for å aktivisere, stimulere og videreutvikle elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold

 • Videreføring av praktisk tilnærming til musikkteori og fagterminologi
 • Videreutvikling av gehør og auditiv forestillingsevne til å kunne utføre musikalsk improvisasjon og å analysere musikalske forløp i ulike sjangre med tilhørende rytmisk, melodisk og harmonisk egenart

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktisk undervisning
 • Veiledning
 • Gruppearbeid
 • Individuelle oppgaver
 • Aktiv bruk av Canvas

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse ved all undervisning i emnet i henhold til semesterplanen. Inntil 20% fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

Hjemmeeksamen over to dager. Hver student leverer en praktisk, muntlig innstuderingsoppgave i videoformat. Første fase med forberedelser foregår individuelt, mens andre fase med innstudering foregår i samarbeid med en gruppe.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.