Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6301-1 Profesjonsfag: Skoleutvikling, musikkfag og historisitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om skoleutvikling i form av utdanningssystemets historiske framvekst, musikkfagets historie, skolen og musikkfaget som sosialiserings- og dannelsesarena samt musikkfagets innhold i fortid, nåtid og framtidsrettede dimensjoner
 • har bred kunnskap om historiografiske og didaktiske perspektiver på musikkhistorie
 • har bred kunnskap om utvalgte perioder/sjangere/tema fra vestlig populærmusikkhistorie og kunstmusikkhistorie, herunder populærmusikk og kunstmusikk som retter seg spesielt mot barn og unge
 • har bred kunnskap om hvordan disse utvalgte perioder/sjangere/tema kan tilrettelegges for undervisning i skoleverket
 • har kunnskap om de estetiske fagenes rolle i elevenes dannelse
 • har bred kunnskap om videregående skole, folkehøgskole og kulturskole som organisasjoner, herunder gjeldende styringsdokumenter og andre relevante politiske dokumenter
 • har bred kunnskap om vokal-/instrumentaldidaktikk
 • har kunnskap om musikkfagets rolle i skoleutvikling, entreprenørskap og skolen som lærende organisasjon
 • har bred kunnskap om veiledning som metode, spesielt kollegaveiledning
 • har kunnskap i etikk og hvordan de ulike teoriene kan påvirke lærerens bevissthet og valg i undervisningssammenhenger
 • har kunnskap om læringsstrategier generelt og egne strategier spesielt

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre historiografiske og didaktiske vurderinger som grunnlag for hvordan musikkhistorisk materiale anvendes i undervisning
 • kan reflektere over og drøfte musikkfagets historisitet, kulturalitet og kontingens, samt egen rolle som profesjonsutøver i lys av tidens, kulturens og samfunnets krav, behov, muligheter og begrensninger
 • kan tilrettelegge for musikkutfoldelse, -opplevelse og –erkjennelse
 • kan veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske dimensjonene i alle fag og i skolen som helhet
 • kan reflektere over og begrunne musikk som skolefag og som støtte for andre fag i opplæringen, samt betydningen av musikk i andre skoleslag, som del av uformell musikkopplæring/frivillig musikkliv og i et livsløpsperspektiv
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere instrumental- og vokalundervisining
 • kan identifisere og diskutere yrkesetiske dilemmaer som oppstår i møtet mellom egen undervisning, elevers og foresattes behov og samfunnets krav
 • kan legge til rette for undervisning der eleven identifiserer og bruker egne læringsstrategier

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff tilpasset mottakergruppe, basert på refleksjonsprosesser i planlegging, gjennomføring og vurdering, som knytter musikkfaglig kompetanse sammen med en profesjonstankegang
 • kan argumentere for musikkfagets legitimitet og musikkens betydning ved ulike arenaer og i ulike livsfaser
 • har bevissthet om historiske perspektiver på musikkfaget og kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • har bevissthet om hvordan musikk og musikkundervisning kan knyttes til entreprenørskap
 • kan gjennom bevissthet, refleksjon og fagkunnskap bidra til utvikling av musikkfaget og til skoleutvikling

Innhold

 • Innføring i historiografiske spørsmål
 • Studie av utvalgte tema fra vestlig populærmusikkhistorie og kunstmusikkhistorie
 • Studie av ulike former for musikk for barn, deriblant komposisjoner for barn og sangboktradisjoner
 • Bruk av musikkhistorisk materiale i identitetsutvikling for barn og unge
 • Bruk av musikkhistorisk materiale som ledd i tilrettelegging for at elever skal kunne gjøre eksistensielle erfaringer med musikk
 • Innføring i musikkfagets historie, legitimeringsgrunnlag og posisjoneringer
 • Innføring i styringsdokumenter for den videregående skolen, folkehøgskoler og kulturskolen
 • Aarbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisning i plenum
 • Undervisning i gruppe
 • Seminar/workshop
 • Gruppearbeid/gruppeoppgaver
 • Individuelt arbeid/individuelle oppgaver
 • Bruk av Canvas
 • Kollegaveiledning

Praksis

Praksis går som en rød tråd gjennom faglærerutdanningen i musikk. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. Emnet har en rolle som teoretisk kunnskaps- og refleksjonsbakgrunn for oppgavene som gjennomføres i praksis, og samtidig en førende rolle i praksis knyttet til gjennomføringen av praksisoppgavene. Emnebeskrivelsene for emnet og emnebeskrivelsene for praksis supplerer hverandre. Vi viser til gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet for detaljert informasjon om fokusområder og innhold i praksisperioden. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i henhold til semesterplanen. Inntil 20% fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.
 • Individuell mappe som inneholder 4 oppgavebesvarelser, fordelt på teoretiske besvarelser og undervisningsopplegg. Antall, omfang og frister for de respektive oppgavene fastsettes i semesterplanen
 • Kortsvarstest

Eksamen

 • Individuell muntlig/praktisk eksamen. Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.