Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6301-3 Arrangering og komponering 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 •  har solid kunnskap om musikalske arrangerings- og komponeringsteknikker
 •  har solid kunnskap om musikalske sjangere,
 •  har solid kunnskap om ulike musikkformer og praktiske og teoretiske tilnærmingsmåter

Ferdigheter

Studenten

 • har utviklet en analytisk holdning til musikkskaping og utøving.
 • kan vurdere og å diskutere tekniske og kunstneriske problemstillinger i arrangering og komponering av musikk
 • kan beherske et bredt repertoar av virkemidler og verktøy i musikalsk arrangering og komponering
 • kan kommunisere gjennom et faglig og nyansert begrepsapparat og varierte notasjonsformer
 • kan forberede, gjennomføre og vurdere ulike prosjekter som sammenfatter utøvende og skapende aktiviteter.

Generell kompetanse

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om og forståelse av ulike arrangerings- og komponeringsteknikker både fra vår egen tid og fra andre kulturepoker
 • har innsikt i hvordan sjanger, tradisjon og nyskaping kan integreres i studier av og arbeid med barne- og ungdomskulturer.

      

Innhold

 • Melodikomponering.
 • Vokalsats (inkl. notasjon og partiturframstilling).
 • Vokal- og instrumentalimprovisasjon

Arbeids- og undervisningsformer

 • Individuelle oppgaver (melodikomponering og vokalsats),
 • Fellesoppgaver (vokal- og instrumentalimprovisasjon), 
 • Lærer/studentledet undervisning, verksted
 • Oppgaver som løses på timene, hjemme og i praksis.
 • Skriftlig og muntlig redegjørelse for ulike problemstillinger.
 • Spilling/synging av oppgavebesvarelser.
 • Aktiv bruk av Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse ved all undervisning i henhold til semesterplanen. Inntil 20 % fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

 • 4 individuelle oppgaver som vektes likt.  Innleveringsfrist for hver enkelt besvarelse fastlegges i semesterplanen.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Alle oppgaver må være bestått for å få endelig karakter i emnet.