Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6301-2 Musikkformidling 3

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 •  har bred innsikt i ulike musikkformer og tilnærmingsmåter
 •  har innsikt i et bredt repertoar av virkemidler og verktøy for musikalsk utøvelse, formidling og ledelse
 •  har et bevisst forhold til musikkfortolkning og -formidling både musikalsk, scenisk og verbalt for ulike publikumsgrupper og på ulike arenaer
 •  har innsikt hvordan en kan planlegge og gjennomføre prosjekter for, av og med barn og unge der framføring av musikk inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer og fagområder
 •  har innsikt i retningslinjer for og organisering av ulike skoleslag og andre kulturarenaer og samfunnsinstitusjoner og hvordan disse kan medvirke til læring og utfoldelse i og gjennom musikk
 •  har innsikt i forskningsbaserte filosofiske og etiske perspektiver på aspekter ved musikkformidling

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke hovedinstrumentet og andre instrumenter variert, overbevisende, selvstendig og engasjerende i undervisning og formidling
 • kan akkompagnere seg selv og andre etter besifring og gehør
 • behersker et bredt repertoar av virkemidler og verktøy i musikalsk utøvelse, formidling og ledelse
 • fremstår som en allsidig og selvstendig formidler musikalsk, scenisk og verbalt for ulike publikumsgrupper og på ulike arenaer
 • opptrer balansert i ulike samspills- og formidlingssituasjoner ved å være aktivt lyttende og initiativrik
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere prosjekter for, av og med barn og unge der framføring av musikk inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer og fagområder
 • kan vurdere og diskutere tekniske og kunstneriske problemstillinger i innstudering, framføring og formidling av musikk
 • kan drøfte hvordan skolen og andre kulturarenaer og samfunnsinstitusjoner kan legge til rette for utdanning og ut foldelse i og gjennom musikk
 • kan kommunisere gjennom et faglig og nyansert begrepsapparat og varierte notasjonsformer
 • har allsidig basis for det å vurdere og gi tilbakemeldinger på elevers musikkutøvelse og kan drøfte dette på bakgrunn av forsknings- og erfaringsbaserte teorier og filosofiske og etiske perspektiver

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte studiets emner i sammenheng og kombinere teoretiske kunnskaper, praksiserfaring og didaktisk refleksjon
 • har allsidig basis for undervisning i og formidling av musikk på ulike arenaer og for forskjellige målgrupper
 • kan forberede, gjennomføre og vurdere ulike prosjekter som sammenfatter utøvende, skapende, ledende og differensierende arbeid.
 • kan drøfte lærerprofesjonen og ulike formidlingsaspekter i lys av filosofiske og etiske perspektiver
 • har innsikt i arbeidsfysiologiske grunnprinsipper

Innhold

 • Hovedinstrument
 • Kor (bi-instrument 1)
 • Akkordbasert akkompagnementsinstrument (bi-instrument 3)
 • Formidlings-forum
 • Prosjektverksted
 • Konsertvirksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene innbefatter

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Dialogbasert undervisning
 • Gruppearbeid
 • Individuelle oppgaver
 • Studentframføringer (individuelle og i gruppe)
 • Kameratvurdering
 • Egenøving
 • Samspill
 • Prosjektarbeid
 • Bruk av Canvas

Praksis:

Praksis går som en rød tråd gjennom faglærerutdanningen i musikk. Arbeidet med emnet Musikkformidling 3 og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. Retningslinjer for praksisstudiet og emnebeskrivelsene supplerer hverandre. Vi viser til gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet for detaljert informasjon om fokusområder og innhold i praksisperioden. Gjennom emnet Musikkformidling 3 vil studentene være innom prosjektverksted med ulike temaer som er relevante for den variasjonen av praksisplasser som tilbys. Studentene skreddersyr selv, i samråd med faglærer og praksislærer, hvilke praksisoppgaver som vil være hensiktsmessige.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Formidlingsforum: minst 80% deltakelse
 • Formidlingsforum: deltakelse i studentfremføringer i henhold til undervisningsplanen
 • Hovedinstrument: minst 80% deltakelse
 • Kor: minst 80% deltakelse
 • Prosjektuke høst: minst 80% deltakelse
 • Prosjektuke vår: minst 80% deltakelse
 • Vinterkonsert: minst 80% deltakelse

 

Eksamen

 • Individuell eksamenskonsert med selvvalgt program innenfor rammer fastsatt av faglærer. Eksamenskonserten skal ha en varighet på 30 minutter.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.