Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6101A-3 Musikkformidling 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til og forståelse for ulike musikalske uttrykksformer
 • har kunnskap om hva som kjennetegner et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø og musikalsk fellesskap
 • har kunnskap om hva musikk kan tilby og hvordan ulike mennesker bruker musikk i ulike sammenhenger, spesielt i et barne- og ungdomskulturelt perspektiv
 • har kunnskap om samisk og andre urfolks kultur og musikk
 • har bevissthet om hvordan væremåte og presentasjonsform påvirker formidling
 • har kjennskap til tekniske og kunstneriske problemstillinger knyttet til å innstudere, framføre og formidle musikk i kor, andre typer ensembler og på hovedinstrument
 • har kjennskap til instrumenters virkemåte, oppbygning og historiske utvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan framføre et variert repertoar på hovedinstrumentet og andre instrumenter, alene og i samspill med andre
 • kan forholde seg til samspillsituasjoner med utgangspunkt i egne og felles musikalske intensjoner, eksempelvis i kor og ulike ensembler
 • mestrer enkelt akkompagnement etter besifring og gehør
 • kan bruke stemmen på hensiktsmessige og uttrykksfulle måter i sang og tale
 • behersker elementær ledelse av ulike ensembletyper som klassekor og samspillgrupper
 • kan gi og ta imot respons i formidlingssituasjoner
 • kan forholde seg til et notebilde og andre former for musikalske nedtegnelser for innstudering og framføring av musikk
 • har terminologi for å beskrive forskjellige musikalske uttrykk og former
 • kan formidle samisk og andre urfolks musikk rettet mot grunnskolen

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å kombinere teoretiske kunnskaper, praksiserfaring og didaktisk refleksjon
 • har kjennskap til aktuelle forsknings- og erfaringsbaserte perspektiver på formidling
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere formidlingsprosjekter knyttet til musikk, dans og bevegelse
 • viser åpenhet og toleranse for ulike musikalske uttrykksformer
 • har kjennskap til arbeidsfysiologiske grunnprinsipper

Innhold

 • Hovedinstrument
 • Kor (bi-instrument 1)
 • Akkordbasert akkompagnementsinstrument (bi-instrument 2)
 • Formidlings-forum
 • Prosjektverksted (temabasert prosjekt relatert til semesterplanen)
 • Konsertvirksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene innbefatter

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Dialogbasert undervisning
 • Gruppearbeid
 • Individuelle oppgaver
 • Studentframføringer (individuelt og i gruppe)
 • Kameratvurdering
 • Egenøving
 • Samspill
 • Oppspill i brukspiano
 • Prosjektarbeid
 • Bruk av Canvas

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Formidlingsforum: minst 80% deltakelse
 • Formidlingsforum: minst to interne opptredener og én gang med lydansvar
 • Hovedinstrument: minst 80% deltakelse
 • Kor: minst 80% deltakelse
 • Bruksspill piano: minst 80% deltakelse
 • Bruksspill piano: godkjent oppspill
 • Prosjektuke høst: minst 80% deltakelse
 • Prosjektuke vår: minst 80% deltakelse
 • Vårkonsert: minst 80% deltakelse
 • Vinterkonsert: minst 80% deltakelse
 • Deltakelse på 2 eller flere interne og/eller eksterne konserter. Antall og tidspunkt fastsettes nærmere i semesterplanen

 

 

 

Eksamen

 • Praktisk prøve med utgangspunkt i hovedinstrument og andre instrumenter (evt. ensembleledelse). Vurderes med Bestått/Ikke bestått.