Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6301-4 Musikalsk ledelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan anvende faglige, pedagogiske og didaktiske kunnskaper i arbeid med å engasjere elevene i samspill/korsang.
 • har kjennskap til relevant repertoar for ulike typer samspillgrupper, epoker og sjangrer, særlig rettet mot musisering med barn og unge..
 • har kunnskap om betydningen av bevegelse og kroppsspråk i instruksjon og ledelse av ensembler.
 • har kunnskap om samspillet mellom det faglige og det pedagogisk/psykologiske innen musikalsk ledelse.

Ferdigheter

Studenten

 • kan musisere sammen med andre og bygge opp god prøveteknikk i ulike typer ensembler.
 • behersker grunnleggende ferdigheter i taktering og dirigering, og kunne lese, analyser og dirigere etter partitur.
 • kan reflektere over forholdet mellom ledelse og dirigering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide bevisst med å utvikle gode læringssituasjoner i ensemblet eller elevgruppen ved å stimulere de sosiale relasjonene aktørene imellom og bidra til å frigjøre den enkeltes musikalske evner i samspill med andre.
 • kan musisere på høyt nivå sammen med andre og bygge opp god prøveteknikk i ulike typer ensembler.

Innhold

 • Grunnleggende slagfigurer
 • Kinestetisk bevissthet
 • Kroppsspråk, kommunikasjon og ledelse
 • Ensembledidaktikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger, seminarer, gruppearbeid med framlegg på seminar samt individuelle oppgaver.
 • Praktiske erfaringer med musikalsk ledelse.
 • Bruk av Canvas.

Praksis

Vi viser til gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet for detaljert informasjon om fokusområder og innhold i praksisperiodene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse ved all undervisning og prosjekter i henhold til semesterplanen. Inntil 20 % fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

I høstsemesteret ligger to praktiske deleksamener - til sammen teller de 40% av samlet karakter i emnet.

 • Direksjon av korsats 1. Dato fastsettes i semesterplanen. Teller 50% av de 40% av samlet karakter i emnet.
 • Direksjon av korsats 2. Dato fastsettes i semesterplanen. Teller 50% av de 40% av samlet karakter i emnet.

Vårsemesteret:

 • Praktisk prøve på 20 minutter, hvor studenten skal innstudere et stykke med en gruppe. Teller 60 % av samlet karakter i emnet.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Alle deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet.