Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6101A-2 Profesjonsfag: Musikk- og kulturdidaktikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan en kan undervise i tråd med gjeldende læreplaner og andre relevante politiske dokumenter
 • har kunnskap om aktuelle institusjoner og organisasjoner tilknyttet musikkundervisning, samt om sammenhenger mellom de ulike arenaene, både organisatorisk og når det gjelder elevenes læring
 • har kunnskap om lytting, musisering og komponering i didaktisk og metodisk perspektiv tilpasset elever i ulike aldersgrupper
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kommer til uttrykk i musikk og hvordan musikkundervisning kan være en støtte i andre skolefag
 • har kunnskap om musikkundervisning som arena for læring, estetisk opplevelse, kreativitet, fellesskap og identitetsarbeid, og om hvordan en som lærer kan møte barn og unges individuelle forutsetninger

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge utvalgt musikalsk fagstoff til rette for undervisning i tråd med grunnskolens planverk, lovverk og andre relevante politiske dokumenter
 • kan på et utvalg måter legge didaktisk og metodisk til rette for lytting, musisering og komponering for ulike alderstrinn og bygge slik tilrettelegging på faglige kunnskaper og ferdigheter innenfor musikkformidling, musikkvitenskapelige perspektiver, musikkteori, hørelære og arrangering/komponering samt på profesjonsfaglig kompetanse og ferdigheter
 • kan på et utvalg måter legge undervisning i og gjennom musikk didaktisk og metodisk til rette slik at grunnleggende ferdigheter ivaretas og videreutvikles, herunder å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy
 • kan på et utvalg måter legge til rette for læring, estetisk opplevelse, kreativitet, fellesskap og identitetsarbeid i skolen, også ved å ta i betraktning elevenes øvrige læringsarenaer samt elevenes individuelle og sosiokulturelle forutsetninger for musikkutøvelse og -bruk

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan drøfte sammenhenger mellom musikkfag (spesielt musikkformidling, musikkvitenskapelige perspektiver, musikkteori, hørelære og arrangering/komponering), profesjonsfag og didaktikk
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere helhetlig musikkopplæring i tråd med gjeldende planverk, lovverk og andre relevante politiske dokumenter
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utvalgte deler av musikkopplæring som legger til rette for elevenes opplevelse av musikk, ivaretar og videreutvikler elevenes kunnskaper i og om musikk, og som samtidig ivaretar og videreutvikler elevenes læring gjennom musikk

Innhold

 • Didaktikk og metodikk (teoretisk og praktisk). Kunnskap fra emnene Musikkvitenskapelige perspektiver, Musikkformidling 1, Grunnleggende musikkteori og hørelære og Arrangering og komponering 1 anvendes i særlig grad som musikkfaglig grunnlag for didaktikk og metodikk. Kunnskap fra disse emnene trekkes inn og utdyper det profesjonsmessige perspektivet når det gjelder refleksjon over og begrunnelse av didaktiske og metodiske valg.
 • Praktisk arbeid med undervisningsopplegg som gjennomføres med medstudenter.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisning i plenum
 • Undervisning i gruppe
 • Seminarer/workshops
 • Gruppearbeid/gruppeoppgaver
 • Individuelt arbeid/individuelle oppgaver
 • Bruk av Canvas

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til semesterplanen. Inntil 20% fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.
 • Lage en instruksjonsvideo
 • To ganger forberede og instruere/lede en musikkaktivitet med klassen. Didaktisk notat leveres i forkant.

Eksamen

 • Individuell praktisk eksamen der studentene forbereder, instruerer og leder klassen i en musikalsk aktivitet. Varighet 15 minutter. Et didaktisk skjema der aktiviteten er beskrevet skal leveres sensorene når eksamen starter.

Det benyttes graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.