Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6102A-6 Arrangering og komponering 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 •  har kunnskap om grunnleggende musikkteori, notasjon og ulike former for musikkanalyse
 •  har kunnskap om grunnleggende arrangeringsteknikker og MIDI-basert komponering.

Ferdigheter

Studenten

 • kan vise kunnskap om musikken gjennom bruk av musikkanalyse, notasjon og faguttrykk.
 • kan komponere/arrangere musikk på varierte måter, som danner musikkfaglig grunnlag for å kunne lede komposisjonsprosesser.
 • kan bruke akustiske og digitale musikkinstrumenter og tekniske og elektroniske hjelpemidler i musikkskaping, formidlingsvirksomhet og musikkproduksjon.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid i sine framtidige yrkesroller.
 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere.

Innhold

 • Ulike komponerings- og arrangeringsteknikker.
 • Lage og bruke musikk i forskjellige stilarter og sjangrer.
 • Relevant teknologisk utstyr og programvare.
 • Praktisk-teoretisk basiskunnskap og fagterminologi.
 • Musikalsk gehør og auditiv forestillingsevne, å kunne lese musikk og skrive ned musikalske forløp i ulike stiler med variert rytmisk, melodisk og harmonisk kompleksitet.
 • Notasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktisk veiledning
 • Veiledning
 • Individuelle oppgaver
 • Aktiv bruk av Canvas

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse ved all undervisning.

Eksamen

 • Individuell mappevurdering av 4 oppgaver i komponering og arrangering.

Det benyttes graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.