Language: NOR | ENG
2021/2022

2MU6101A-4 Musikkvitenskapelige perspektiver

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har solid kunnskap om musikalske sjangre, og om representativ musikk fra ulike tider og ulike kulturer
 • har kjennskap til historien til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitenskaps- og utøvingsfag
 • har kunnskap om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike former for samfunnsuttrykk, og hvordan musikalske utforminger, funksjoner og bruksområder er knyttet til ulike historiske perioder

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det flerkulturelle samfunnet med særlig vekt på samspillet mellom musikalsk barne- ungdomskultur og musikktradisjoner fra ulike perioder og kulturer
 • kan vurdere, analysere og fortolke musikk med utgangspunkt i musikkhistorisk refleksjon, kulturteori og musikketnografisk kunnskap

Generell kompetanse

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om og forståelse av sentrale musikktradisjoner både fra vår egen tid og fra andre kulturepoker, og fra egne og fjernere kulturkretser
 • har innsikt i hvordan tradisjon og nyskaping kan integreres i studier av og arbeid med barne- og ungdomskulturer.

Innhold

 • Vestlig musikkhistorie, populærmusikk og global musikk, inkludert norsk folkemusikk
 • Grunnleggende begreper om musikk som et sosiokulturelt, estetisk-funksjonelt fenomen i fortid og nåtid
 • Kunnskap om musikalsk stil innen ulike epoker og sjangere i vestlig kunstmusikk
 • Refleksjon om musikkvitenskapelig forståelse av musikkformer tilhørende ulike miljøer, tradisjoner, nasjonaliteter og kulturkretser.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene preges av forelesninger, seminarer, gruppearbeid med framlegg på seminar, samt individuelle oppgaver. Aktiv bruk av Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse ved all undervisning
 • Vestlig kunstmusikk:
  • en obligatorisk oppgave i akademisk skriving - 1000 ord
  • deltakelse på et nettseminar.
 • Populærmusikk:
  • en obligatorisk oppgave i akademisk skriving - 1000 ord
  • deltakelse på et nettseminar.
 • Global musikk:
  • tre oppgaver i observasjon og omtale av musikkforløp fra ulike kulturer, deriblant norsk og samisk tradisjonsmusikk.
  • kurs i folkedans.

Eksamen

 • Individuell hjemmeeksamen over to dager. Teller 2/3 av samlet karakter i emnet
 • Konsertforedrag om global musikk inkludert norsk folkemusikk. Teller 1/3 av samlet karakter i emnet.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet.