Language: NOR | ENG
2021/2022

2PRM1-1 Praksisopplæring 1. studieår

Læringsutbytte

 

Hovedemne: Lærerrollen, lærerarbeidet og det didaktiske møtet mellom elev, lærer og lærestoff

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lærerens rolle
 • har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, kartlegging og vurderingsformer
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring
 • har kunnskap om observasjonsmetoder 

Ferdigheter

Studenten

 • kan sammen med andre bidra til planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning
 • kan bidra til å legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i musikk
 • kan sammen med andre bruke ulike arbeidsmåter og læremidler i undervisningen tilpasset skoleslaget
 • kan sammen med andre bruke vurdering som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering
 • kan observere og sammen med andre lede elevers læringsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere undervisning og læring, fag og elever i lys av profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • kan vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra veileder, vise evne til refleksjon over egen faglige utøvelse og eventuelt justere egen faglige utøvelse etter tilbakemelding fra veileder 

Innhold

Praksisopplæringen i faglærerutdanningen er veiledet, vurdert og variert. Den inngår som en integrert del av utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med de delene av studiet som foregår ved lærerutdanningsinstitusjonen. Det er lagt opp til en viss progresjon i fokus for praksis over de tre årene, og praksisopplæringen knyttes til ulike sider av skolens virksomhet, i hovedsak til studentens fagvalg.

I praksisperioden i 1. studieår skal studenter fra Høgskolen i Innlandet:

 • gjøre seg kjent med skolen, lærerne og elevene
 • observere praksislærers undervisning og klasseledelse med særlig oppmerksomhet mot musikkfaget
 • bruke observasjon som utgangspunkt for å diskutere lærerrollen og reflektere over lærernes undervisning, elevenes læring, læreprosesser, arbeidsmåter og læremidler sammen med medstudenter og praksislærer
 • delta i undervisningsoppgaver sammen med praksislærer og gjøre seg kjent med praksisskolens lokale læreplaner i musikk samt verktøy og strategier for kartlegging og arbeid med grunnleggende ferdigheter
 • planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere undervisning i faget musikk
 • benytte planleggingsdokumenter som utgangspunkt for undervisning og veiledning
 • gjøre seg kjent med hvilke oppgaver grunnskolens kontaktlærer har og delta i det brede spekteret av en grunnskolelærers arbeidsoppgaver, som kontakt med elevene, foreldresamarbeid, kollegasamarbeid og møtevirksomhet
 • gjøre seg kjent med ulike formelle sider ved læreryrket, slik som arbeidstid, arbeidsoppgaver og taushetsplikt, og få kjennskap til skolens ledelse med deres oppgaver og forventninger til de ansatte
 • utføre eventuelle praksisoppgaver gitt av høgskolens faglærere
 • gjøre seg kjent med fokuspunktene for praksisperioden og utarbeide problemstillinger til trepartsamtalen i profesjonsseminaret etter praksis
 • reflektere over egen lærerrolle i logg og i samtale med praksislærer

 

Fokuspunkter til trepartsamtalen knyttet til praksisperioden:

Overordnet tema: Den gode lærer og de første skoleårene

Generelle skolefaglige fokuspunkter: Arbeidsmåter og læremidler

Fagdidaktiske fokuspunkter: Planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning, arbeid med grunnleggende ferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringen første studieår i vårsemesteret består av totalt 10 dager og gjennomføres normalt på 1.- 7. trinn i grunnskolen. Studentene organiseres normalt i praksispartier på inntil fire studenter. Hvert praksisparti har, i tillegg til praksislærer fra praksisskolen, en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Høgskolens praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagstudiet og i praksisperiodene. Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksis i tråd med føringene i Plan for praksisopplæring.

Eksamen

En skriftlig individuell vurdering tar utgangspunkt i de nasjonale læringsutbytteformuleringene. Veiledning og vurdering av studenten i praksisopplæring er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningen, praksislærer og rektor. Studenten vurderes til bestått/ikke bestått etter avsluttet praksis i vårsemesteret.