Language: NOR | ENG
2021/2022

2PRM2-1 Praksisopplæring 2. studieår

Læringsutbytte

Hovedemne: Eleven og elevmangfoldet

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om elevers utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • har kunnskap om elevvariasjoner og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om kulturelt mangfold og flerspråklighet
 • har kunnskap om kommunikasjon, samhandling og gruppeprosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
 • kan møte mangfold og elevvariasjon gjennom differensiert opplæring
 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et læringsfellesskap preget av mangfold
 • kan være tydelig leder og lede læringsarbeid ved å differensiere og variere arbeidsmåter etter gruppestørrelse og undervisningens hensikt

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i grunnleggende ferdigheters betydning for læring i ulike fag og hvordan kompetanse og arbeidsformer fra ett (fag)område kan bidra til læring i et annet
 • har innsikt i hvordan bakgrunn og erfaring former forståelse både hos elever og lærere
 • har utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har innsikt i egen utvikling som lærer og kan vurdere egen kompetanse og læringsbehov

Innhold

Praksisopplæringen i faglærerutdanningen i musikk er veiledet, vurdert og variert. Den inngår som en integrert del av utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med den delen av utdanningen som foregår ved lærerutdanningsinstitusjonen. Det er lagt opp til en viss progresjon i fokus for praksis over de tre årene, og praksisopplæringen knyttes til ulike sider av skolens virksomhet, i hovedsak til studentens fagvalg.

I praksisperiodene i 2. studieår skal studenter fra Høgskolen i Innlandet:

 • selvstendig og sammen med andre planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere opplæring i musikk
 • kjenne til skolens arbeid for et godt og inkluderende læringsmiljø og selv kunne møte mangfold og elevvariasjon og skape motivasjon gjennom differensiert opplæring
 • formulere mål for opplæringen, vurdere elevenes måloppnåelse, gi både skriftlige og muntlige tilbakemeldinger til elevene
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et læringsfellesskap preget av mangfold og kjenne til hvordan praksisskolen arbeider med flerkulturalitet
 • kjenne til praksisskolens bruk av kartleggingsverktøy og få trening i å bruke disse
 • bruke digitale verktøy i egen undervisning
 • lede og observere gruppeprosesser, kommunikasjon og samhandling i klassen og i samtale med praksislærer og medstudenter reflektere over elevvariasjon og læringsmiljø
 • i samtale med skolens ledelse få kjennskap til skolens arbeid med konflikthåndtering, mobbing og barn og unge i krise, og kjenne skolens planer for krisehåndtering
 • utføre eventuelle praksisoppgaver gitt av høgskolens faglærere
 • gjøre seg kjent med fokuspunktene for praksisperioden og utarbeide problemstillinger til trepartsamtalen i profesjonsseminaret etter praksis
 • reflektere over egen lærerrolle i logg og i samtale med praksislærer

 

Fokuspunkter til trepartsamtalen knyttet til praksisperioden i høstsemesteret:

 

Overordnet tema: Elevmangfoldet i et flerkulturelt samfunn

 

Generelle skolefaglige fokuspunkter: Elevforutsetninger og tilpasset opplæring i et flerkulturelt samfunn.

 

Fagdidaktiske fokuspunkter: Varierte arbeidsformer og tilpasset opplæring i og gjennom musikk

 

 

 

 

 

Fokuspunkter til trepartsamtalen etter praksisperioden i vårsemesteret:

 

Overordnet tema: Å vurdere elevenes måloppnåelse

 

Generelle skolefaglige fokuspunkter: Mål og vurdering, ulike vurderingsformer

 

Fagdidaktiske fokuspunkter: Læringsmål og vurdering i musikk

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringen andre studieår består av totalt 40 dager (20 dager høst og 20 dager vår), og gjennomføres normalt i grunnskolens 1.- 7. trinn i høstsemesteret, og i 8.-10 trinn i vårsemesteret. Studentene organiseres normalt i praksispartier på inntil fire studenter. Hvert praksisparti har i tillegg til praksislærer, en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Høgskolens praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagstudiet og i praksisperiodene. Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksis i tråd med føringene i Retningslinjer for praksisstudiet.

Eksamen

En skriftlig individuell vurdering tar utgangspunkt i de nasjonale læringsutbytteformuleringene. Veiledning og vurdering av studenten i praksisopplæring er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningen, praksislærer og rektor. Studenten vurderes til bestått/ikke bestått etter avsluttet praksis i vårsemesteret.