Language: NOR | ENG
2021/2022

2PRM3-1 Praksisopplæring 3. studieår

Læringsutbytte

Hovedemne: Det profesjonelle fellesskapet

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • har kunnskap om lærerens rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i ulike skoleslag
 • har kunnskap om ulike skoleslag som organisasjon og samfunnsinstitusjon
 • har kunnskap om ulike perspektiver på musikk og musikkfag

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik sammensetning og størrelse
 • kan planlegge og vurdere utviklingssamtaler
 • kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder
 • kan delta i lokalt læreplanarbeid
 • kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i ulike skoleslag
 • kan med basis i teori og forskning vurdere og bidra til utvikling av skolens fysiske og psykiske læringsmiljø
 • kan med basis i teori og forskning vurdere og diskutere musikkopplæringens innhold og musikkfagets plass i skole og samfunn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere ulike skoleslag i forhold til samfunnsmandatet
 • har utviklet kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • har kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
 • har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører

Innhold

Praksisopplæringen i faglærerutdanningen i musikk er veiledet, vurdert og variert. Den inngår som en integrert del av utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med den delen av utdanningen som foregår ved lærerutdanningsinstitusjonen. Det er lagt opp til en viss progresjon i fokus for praksis over de tre årene, og praksisopplæringen knyttes til ulike sider av skolens virksomhet, i hovedsak til studentens fagvalg.

I praksisperiodene i 3. studieår skal studenter fra Høgskolen i Innlandet:

 • selvstendig og sammen med andre, planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere opplæringen i musikk ved gjeldende skoleslag
 • kjenne til praksisskolens lokale planer for musikkundervisningen
 • formulere mål for opplæringen, vurdere elevenes måloppnåelse og gi både skriftlige og muntlige tilbakemeldinger
 • kjenne til praksisskolens samarbeid med andre skoleslag og instanser
 • delta i utviklingssamtaler med elever, lærere og evt foresatte, vurdere utviklingssamtaler
 • i samtale med skolens ledelse få kjennskap til skolens endrings- og utviklingsarbeid, kompetansehevingsplaner, kollegasamarbeid, skoledemokrati og elevrådsarbeid og til skolens planer for samarbeid skole-hjem
 • utføre eventuelle praksisoppgaver gitt av høgskolens faglærere
 • gjøre seg kjent med fokuspunktene for praksisperioden og utarbeide problemstillinger til trepartsamtalen i profesjonsseminaret i vårsemesteret etter praksis

 

Fokuspunkter til trepartsamtalen etter praksisperioden i videregående skole/folkehøgskole:

Overordnet tema: Skolen som organisasjon

Generelle skolefaglige fokuspunkter: Samarbeid skole-hjem, samarbeid med andre instanser, skoleutvikling

Fagdidaktiske fokuspunkter: praksisskolens lokale læreplaner, analyse og vurdering i lys av nasjonale planer

 

Fokuspunkter til trepartsamtalen etter praksisperioden i kulturskole:

Overordnet tema: Mangfoldig musikkfag

Generelle skolefaglige fokuspunkter: Samarbeid mellom ulike instanser

Fagdidaktiske fokuspunkter: musikkfagets innhold og plass i ulike skoleslag

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringen tredje studieår består av totalt 30 dager (normalt 20 dager høst og 10 dager vår), og den skal normalt gjennomføres i høstsemesteret på folkehøgskole/videregående skole og i vårsemesteret i kulturskole. Studentene organiseres normalt i praksispartier på inntil fire studenter. Hvert praksisparti har, i tillegg til praksislærer fra praksisskolen, en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Høgskolens praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagstudiet og i praksisperiodene. Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksis i tråd med føringene i Retningslinjer for praksisstudiet.

Eksamen

Skriftlig individuell vurdering for hver av praksisperiodene tar utgangspunkt i de nasjonale læringsutbytteformuleringene. Veiledning og vurdering av studenten i praksisopplæring er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningen, praksislærer og rektor. Studenten vurderes til bestått/ikke bestått etter avsluttet praksis.