Language: NOR | ENG
2021/2022

PED1010/1 Examen philosophicum for bachelor i pedagogikk/spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Studenten

Kunnskap

 • har kunnskap om tolkning av språklige formuleringer.
 • har kunnskap om definisjonstyper og kriteriene som stilles til disse.
 • har kunnskap om deskriptive argumenter og evalueringen av denne argumentstypen.
 • har kunnskap om normative argumenter og evalueringen av denne argumentstypen
 • har kunnskap om sentrale filosofiske perspektiver på dannelse, kunnskap og etikk, med vekt på følgende fire områder:
  • Utviklingen i metafysikken fra antikken til den moderne periode.
  • Utviklingen i epistemologi (kunnskapsteorien) fra antikken til det tjuende århundre.
  • Utviklingen i moral filosofien (etikken) fra antikken til i dag.
  • Den historiske utviklingen av det moderne, og pedagogikkens forhold til det moderne.
 • har kunnskap om oppbygning og krav som stilles til kontemporære filosofiske essays.

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere og begrunne språklige tolkninger.
 • kan formulere og evaluere deskriptive og normative definisjoner.
 • kan identifisere, re-formulere og kartlegge deskriptiv og normativ argumentasjon.
 • kan skriftlig diskutere filosofiske teorier og argumenter.
 • kan skrive argumenterende essay.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk og selvstendig lese filosofiske tekster som er relevant for deres fagdisiplin
 • kan kritisk og selvstendig forholde seg til tekster som er enten uklare, og/eller bruker definisjoner og/eller argumenterer.
 • kan selvstendig utforme en argumenterende tekst.

Innhold

Examen Philosophicum for Pedagogikk er sammen med Examen Facultatum for Pedagogikk allmenndannende innføringsemner i språk og argumentasjon; filosofiens historie (med spesiell vekt på moralfilosofi og kunnskapsteori/metafysikk); forskningsetikk; vitenskapsteori; vitenskapsfilosofi.

 • Examen philosophicum gir en innføring i språk og argumentasjonsteori samt filosofi- og vitenskapshistorie med særlig vekt på moral- og kunnskapsfilosofi. Ex Phil belyser spesielt grunnleggende ferdigheter innen forståelse av språk og argumentasjon, og filosofiske perspektiv på det gode liv, moral, og tenkning, og den filosofiske bakgrunnen til vitenskapelige spørsmål og aktiviteter som har preget den vestlige kulturen siden antikken. 

Examen philosophicum er delt i to deler:

 • Språk og argumentasjon hvor det legges vekt på tolkning, definisjoner og argumentasjonslære.
 • En omfattende del som er en innføring i grunnleggende filosofiske emner fra antikken til i dag.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom å følge forelesninger, delta i seminarer og levere inn skriftlige arbeider med veiledning, og å drive selvstudium, utvikler studenten både analytiske og kritiske evner samtidig som studenten både får generell kunnskap om emnets temaer og fordypninger på enkelte områder. Det legges vekt på skriftlige arbeider og studentdeltagelse i forelesninger og seminarer for at studentens individuelle kunnskaper og evner skal utvikles.

Den allmenne språk- og argumentasjonsteorien krever ferdighetstrening, og det vil derfor bli vektlagt konkrete og praktiske oppgaver om dette.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Ett individuelt essay innen en nærmere angitt filosofihistorisk problemstilling.
 • En oppgave innen språk og argumentasjon, individuelt eller i gruppe.
 • Fullføring av obligatoriske oppgavesett i Canvas.

Det individuelle skriftlige arbeidskravet i filosofihistorie skal ha en lengde på omlag 1000 ord. Den skriftlige oppgaven i språk og argumentasjon vil normalt være av mindre omfang, og vil variere med tematikkens natur. Det gis to forsøk på å bestå begge arbeidskrav. Spesifisering av nødvendig antall riktige svar på de ulike oppgavesettene oppgis i Canvas. Det er ingen øvre grense for antall forsøk på disse.

Eksamen

Individuell mappeeksamen over 5 arbeidsdager.

Ved oppstart av eksamen vil studenten få i oppgave å revidere det innleverte arbeidskravet i filosofihistorie og det innleverte arbeidskravet i språk og argumentasjon. Eksamen skal leveres i form av to oppgavebesvarelser, hver bestående av rundt 1200—1400 ord. På mappeeksamen kan det bli stilt tilleggsspørsmål, eller krav, som vil gjelde for eksamensinnleveringene og som ikke gjaldt for arbeidskravet. Det blir gitt en samlet karakter på eksamensmappen. Bestått eksamen krever at både filosofihistoriedelen og språk- og argumentasjonsdelen hver for seg bedømmes som bestått.

Ved gjentak av eksamen må studentene forholde seg til gjeldende eksamensoppgave, og det er ikke sikkert at tidligere arbeidskrav er relevante for denne. Studentene må derfor påregne å skrive nye tekster i forbindelse med eksamen. Tekstene leveres som eksamensbesvarelse, og trenger ikke godkjennes som arbeidskrav på forhånd.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.